อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1-9

 DhammathaiTeam  อานาปานสติ 16 ขั้น ตอนที่ 1 ( ขั้นที่ 1-2-3 )

โดย พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=xAKVURRlOuk&list=PLpPVg6BY5of1_l9nxVwv2O2W6ItDhZK2x

4,788
• ๓๔.ปางห้ามพยาธิ
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย