สร้างหอระฆัง

 ธนากร    

วัดสิทธิวราราม หมู่ที่๓ ตำบลโค้งไผ่ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 62140
กำลังก่อสร้างหอระฆัง ๕ ยอด กว้าง ๕ เมตร ยาว๕ เมตร สูง ๑๙ เมตร มูลค่าการก่อสร้าง ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ยังขาดจตุปัจจัยอีก ๒๕๐,๐๐๐ บาท ( สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน )
จึงขอเจริญพร
ผู้มีจิตศรัทธาเป็นเจ้าภาพสร้างหอระฆังดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
จักเป็นกุศลอย่างยิ่ง
เจริญพรสาธุชนทุกท่านติดต่อที่
พระครูสังฆรักษ์ธนากร อรุโณ
เจ้าอาวาสวัดสิทธิวราราม
โทรฯ 084 - 818 - 4643
  3,242 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย