#เชิญร่วมงานบุญใหญ่พิธียกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย

 thongyodrak    17 ก.พ. 2566

มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ.
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จัดไม่มาถึง,
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด,
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๑.
#ด้วยวัดหนองบัวน้อย ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างอุโบสถ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาการก่อสร้างจนถึงขณะนี้ จะครบรอบ ๔ ปี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ทางวัดหนองบัวน้อย ได้จัดประชุมปรึกษาหารือ คณะกรรมการ ผู้นำชุมชน และญาติโยมชาวบ้านหนองบัวน้อย และได้ข้อตกลงดำเนินการจัดงานยกช่อฟ้าอุโบสถวัดหนองบัวน้อย ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ถึง วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่ง เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล ถูกต้องตามแบบแผนประเพณีไทยอันดีงาม ให้อุโบสถวัดหนองบัวน้อยได้สร้างเสร็จสมบูรณ์ เป็นสาธารณสมบัติในบวรพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ประกอบพิธีทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ เป็นสาธารณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนชาวพุทธโดยส่วนรวม และเป็นที่เจริญศรัทธาแก่พุทธเมธีชน สืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงคงอยู่ สถาพรสืบไป
#ดังนั้นจึงขอเจริญพรเรียนเชิญญาติธรรมพุทธเมธีชนทั้งใกล้ไกล ร่วมสะสมบุญญาบารมีในงานพิธีดังกล่าว ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๑๙ น. ณ ลานพิธีอุโบสถหลังใหม่ วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา #ร่วมตั้งโรงทาน #ปิดทองช่อฟ้า #บูชาผ้าแพรสามสี #และชมมหรสพหมอลำ ๒ คณะ ๒ คืน ในคืนวันที่ ๒๙-๓๐ เมษายน ๒๕๖๖
#ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย กุศลบุญบารมี และคุณงามความดีทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง ประกอบด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และนิพพานสมบัติ จงทุกประการเทอญ “ดี แคล้วคลาด มีอำนาจ รวย หายป่วยจากโรคภัย”


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


อุโบสถวัดหนองบัวน้อย


ภาพอุโบสถปัจจุบัน


ภาพปัจจุบัน


ภาพปัจจุบัน


ภาพปัจจุบัน


เลขบัญชีสร้างอุโบสถ วัดหนองบัวน้อย


  3,565 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย