ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์ บนยอดดอยถ้ำพญางู ต.สมปอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

 Put.Puttipat    31 ม.ค. 2563

ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพสร้างพระเจดีย์ บนยอดดอยถ้ำพญางู ต.สมปอง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

โดยในรอบแรกนี้ จัดทำเป็นผ้าป่าถวาย ในวันที่ 15 เมษายน 2563

กำหนดการณ์

เวลา 09.00 น. ตั้งขบวนแห่ต้นผ้าป่า จากบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านสมปอง ไปยังสำนักสงฆ์ถ้ำพญางู
เวลา 10.00 น. พระสงฆ์จำนวน 9 รูปทำพิธีเจริญพุทธมนต์
เวลา 11.00 น. ถวายภัตราหารเพล
เวลา 12.00 น. ถวายผ้าป่า พระสงฆ์ อนุโมทนา ให้พร เป็นเสร็จพิธี

ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสร้างเจดีย์บนยอดดอยถ้ำพญางูได้ที่

📌ธนาคารกรุงไทย
538-030-4621
นายพุฒิภัทร ใจอินผล

Paypal: put.puttipat@gmail.com

📌บัญชีข้างต้น แยกใช้เฉพาะงานสร้างพระเจดีย์ถ้ำพญางู📌

ท่านที่อยู่บริเวณใกล้เคียง สามารถนำต้นผ่าป่าไปถวายด้วยตนเองได้ตามเวลาที่แจ้ง

สำหรับในวันงาน วันที่ 15 เมษายน 63 ทางพระวีรชัย วีรชโย และคณะศรัทธาบ้านหนองบัวคำ และคณะลูกหลานพระแม่เจ้าจามเทวี จะทำต้นผ้าป่า ไปถวาย โดยเดินทางวันที่ 14 เมษายน 2563 ท่านใดมีความประสงค์ไปร่วมงาน สามารถไปพบกันที ถ้ำพญางู ในวันที 15 เม.ย. 63

ท่านใดมีพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุและมีความประสงค์จะฝากไปถวายเพื่อรอการบรรจุ สามารถฝากถวายได้ที่วัดหนองบัวคำ อ.ลี้ จ.ลำพูน

📌อานิสงค์การสร้างเจดีย์

🔶⚛️อานิสงส์การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด

1. เมื่อตายไปย่อมสู่สุขคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย
2. เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง
3. ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมานทิพย์
4. อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์
5. ถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ
6. จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติ
7. ได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย
8. เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี
9. เป็นเศรษฐีทุกชาติไป
10. ภยันตรายใดๆ ไม่แพ้วพาน
11. มียศบริวารพร้อมพรัก
12. เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
13. ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ
14. เป็นผู้นำของปวงชน
15. กุศลได้เกิดเป็นพระราชา
16. จะบรรลุอภิญญาทั้งหก
17. ปิดประตูนรกโลกันต์
18. ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด
19. บังเกิดเป็นจอมเทวดา
20. สมความปรารถนาทุกประการ

(คัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑)
พระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีส่วนร่วมสร้างเจดีย์ เพียงท่านใส่ก้อนปูนขาวลงในช่องแผ่นอิฐ ซื่งประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์อยู่ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ด้วยจิตใจที่เลื่อมใส อำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านไปเกิดในสวรรค์ และโลกมนุษย์ถึง ๙๔ กัปป์ พอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าสมณโคดม ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาท่านคือ พระสุธาบิณฑิยเถระ และยังมีเรื่องเล่าจาก พระมหาโมคคัลลานะเถระ ว่าท่านได้พบเทพบุตรตนหนึ่งมีวิมานสวยงามวิจิตรตระการตา แวดล้อมด้วยนางฟ้าจำนวนมาก มาฟ้อนรำขับร้องให้เบิกบานใจ และเทพบุตรตนนี้มีอำนาจยิ่งใหญ่เหนือเทพบุตรทั้งปวง

ท่านจึงถามเทพบุตรตนนั้นว่า เมื่อท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญอะไรไว้หรือ ท่านถึงมีอานุภาพมากมีรัศมีสว่างไสวไปทั่วทุกทิศอย่างนี้ เทพบุตรตนนั้นตอบว่า แต่ก่อนเมื่อเป็นมนุษย์ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ได้ออกบวชอยู่ ๗ พรรษา และเป็นสาวกของพระศาสดานามว่า สุเมธ ต่อมาได้ดับขันธปรินิพพานแล้ว พระบรมสารีริกธาตุของท่านบรรจุไว้ในรัตนเจดีย์ซึ่งห่อหุ้มด้วยข่ายทองคำ ท่านได้ชักชวนประชาชนให้ไปสักการบูชาด้วยความเลื่อมใส กุศลจะส่งผลให้ขึ้นสวรรค์ ด้วยบุญนี้เองทำให้ข้าพเจ้าได้มาเสวยสุขอยู่ในทิพย์วิมานนี้เอง

ส่วนพระมหากัสสปะเถระนั้น ท่านได้พบเปรตตนหนึ่งมีกลิ่นเหม็นเน่า มีหนอนกินปาก นอกจากนี้ยังถูกยมบาลเฉือนปาก แล้วลาดน้ำให้แสบร้อน จึงถามถึงผลกรรมของเปรตนั้น ทราบว่าแต่ก่อนตอนเป็นมนุษย์ ตนเป็นชาวนครราชคฤห์ได้ห้ามมิให้บุตร ภรรยา บูชาพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พร้อมกับเล่าถึงพวกที่มีความคิดและกระทำเหมือนตน ส่วนภรรยา และบุตรของตนได้ไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์ มีวิมานสวยสดงดงาม เพราะอานิสงส์ที่ได้ไปใหว้พระบรมสารีริกธาตุ สำหรับตนเองนั้นตั้งใจไว้ว่า หากได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้ง จะทำการบูชาพระสถูปเจดีย์ให้มากอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ในครั้งพุทธกาล พระเจ้าปัทเสนทิโกศล ได้เสด็จไปยังเมืองสาวัตถีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชบริพารเป็นอันมาก ครั้นถึงหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นทรายขาวผ่องบริสุทธิ์ยิ่งนัก ทรงมีพระทัยเลื่อมใสอย่างแรงกล้า ได้รับสั่งให้ช่วยกันก่อกองทรายให้เป็นรูปเจดีย์ถึง ๘๔,๐๐๐ องค์ มองดูเป็นทิวแถวสวยงาม เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา

เสร็จแล้วได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บุบผารามมหาวิหาร แล้วได้ทูลถามถึงอานิสงส์ แห่งการก่อเจดีย์ทรายพระพุทธเจ้าตรัสว่า ขอถวายพระพรมหาบพิตร ผู้มีศรัทธาแรงกล้าได้ก่อเจดีย์ทรายถึง๘๔,๐๐๐ องค์ หรือแม้แต่องค์เดียว ก็ย่อมได้รับอานิสงส์มาก จะไม่ตกนรกตลอดร้อยชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ จะอุดมสมบูรณ์ทุกอย่าง มีชื่อเสียงเกียรติยศไปทั่วทุกทิศ จากนั้นจะได้ไปสวรรค์เสวยทิพย์สมบัติ

การก่อเจดีย์ทรายเป็นเรื่องของผู้มีความฉลาด มีความคิดดี ได้ทำเป็นประเพณีมาแล้วในอดีต แม้พระตถาคตเองก็เคยทำมาแล้วในครั้งเป็นพระโพธิ์สัตว์ในครั้งนั้นตถาคตยากจนมาก มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่งได้พบทรายขาวสะอาดมากในราวป่า ก็มีจิตใจศรัทธาผ่องใส วันนั้นได้หยุดตัดฟืนทั้งวัน ได้กวาดทรายก่อเป็นเจดีย์โดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก แล้วเปลื้องผ้าห่มของตน ฉีกทำเป็นธงประดับไว้ เพื่อบูชาพระติสสะสัมมาสัมพุทธเจ้า แล้วอฐิษฐานจิตขอให้เป็นปัจจัยแห่ง พระโพธิ์ญาณในอนาคตกาล ครั้นเมื่อตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อยู่ ๒ พันปีทิพย์ เมื่อสิ้นอายุขัย ได้อุบัติมาเกิดเป็นพระตถาคตนี้เอง

"สำหรับพระเจ้าปัสเสนทิโกศลนั้น ก็ได้รับพยากรณ์ว่า จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในภายภาคหน้า"

และพระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้ "ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ" พระองค์ได้ปรินิพพานแล้วพระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตร และประชาชน ให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด

ทุกคนมีจิตเลื่อมใส ปิติอิ่มเอมใจ จึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอก สูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์บุญที่ได้พากันทำไว้

เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียมด้วยม้าสินธพพันตัว วิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำ ศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง

เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ ครอบครองอานาเขตไปถึง ๔ ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งเมืองบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวช จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา ๔ วิโมกข์ ๘ และอภิญญา ๖

อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์
จาก หนังสือ หลักการปฏิบัติธุดงค์ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
https://www.facebook.com/100022152763127/videos/356193975129025/

❌❌❌อนึงตอนนี้มีกฎหมายภาษีออนไลน์ หากต้องการโอนเดือนละบาทหรือวันละบาท รบกวนเก็บสะสมไว้ที่บ้านแล้วค่อยโอนมาเป็นรอบๆ เพื่อกันมิให้จำนวนครั้งการโอนเงินมากเกินจำเป็นเป็นการสร้างกรรม แทนการสร้างบุญ หรือบุญเปื้อนกรรม❌❌❌


• เพลงผ่อนคลายเพื่อบรรเทาความเครียดความวิตกกังวลและความหดหู่ใจ•หยุดการคิดมากดนตรีที่สงบเงียบผ่อนคลาย

• การหลอกลวง (ลาภครหิกชาดก)

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• ชายจมูกแหว่ง (ปทุมชาดก)

• อามิสทาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย