ขอเชิญร่วมบุญถวาย เบาะนอน /อาสนะ/เบาะนั่งสมาธิถวายสำนักปฏิบัติธรรม

 phraedhammajak    12 ส.ค. 2559

เชิญร่วมบุญถวายเบาะนอน สำหรับพระ และผู้ปฏิบัติธรรม ถวายสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 0891237759 ในราคาผืนละ 320 บาท

............................................
เบาะนั่งสมาธิ ได้ดำเนินการสำเร็จลุลวงไปด้วยดี
สรุป เบาะโยคี 100 ผืน เบาะพระ 102 ผืน
โต๊ะนั่งสมาธิ 32 ตัว สาธุ
.......................................................................................
ขอเชิญร่วมบุญถวายอาสนะ /เบาะนั่งสมาธิ ถวายสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ราคาผืนละ ๑๒๐ บาท (ราคาทำบุญ หน้าร้านอีกราคาหนึ่ง) เนื่องจากเบาะรองนั่งสมาธิของสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ใช้งานมานานพอสมควร บางส่วนก็เกิดเสียหาย และพังไปตามกาลเวลา และได้มีผู้มีความสนใจเข้าปฏิบัติธรรมมากขึ้น จึงจำเป็นต้องหามาเพิ่มเติม เพื่อรองรับผู้มาปฏิบัติธรรมให้เพียงพอ จึงได้บอกกล่าวศรัทธา ญาติโยมกัลยาณมิตรทุกหากท่านใดประสงค์จะสร้างบุญถวายอาสนะเบาะนั่งสมาธิก็สามารถร่วมบุญสมทบได้ ในราคาผืนละ ๑๒๐ บาท ซึ้งเป็นราคพิเศษ ราคาทำบุญ หน้าร้านขาย ๑๘๐ บาท จึงได้แจ้งข่าวให้พระอาจารย์เมตตาแจ้งข่าวให้กัลยณมิตรได้ทราบ เพื่อได้ร่วมบุญในครั้งนี้โดยทั่วกัน
ท่านใดประสงค์ร่วมบุญติดต่อได้ที่สำนักแพร่ธรรมจักร หรือโอนร่วมบุญทางบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ (ออมทรัพยฺ์) ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หรือติดต่อโยมนก ใจสบาย ชุดขาวปฏิบัติธรรม โทร๐๙๑ ๐๖๗๘๖๒๖

สามารถร่วมบุญได้จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ สร้างถวายตามจำนวนเจ้าภาพ สอบถาม ๐๘๙ ๒๑๓๗๗๕๙

อานิสงส์ถวายอาสนะ (เตียง ตั่ง พรม ผ้าปูลาด เสื่อ และอาสนะที่เป็นที่นั่งที่นอนต่างๆ)
======================================================
กุลบุตรคนหนึ่งอยู่ในเมืองสาวัตถี เขามีจิตใจเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา ครั้นได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์ก็มีศรัทธาอย่างแรงกล้าจึงออกบวชในพระพุทธศาสนา ได้ปฏิบัติเจริญสมณธรรม ในไม่ช้าก็ได้บรรลุพระอรหันต์ ต่อมาพระเถระปรารถนาจะเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่ ณ กรุงราชคฤห์ จึงเดินทางมาเฝ้าในระหว่างทางได้เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง หลังจากที่ได้อาหารพอประมาณแล้วจึงแสวงหาที่สำหรับทำภัตกิจ

ครั้งนั้นมีอุบาสิกาคนหนึ่ง ครั้นได้เห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใสจึงอาราธนาให้ไปทำภัตกิจที่บ้านของตน นางได้จัดตั่งที่นั่ง และเอาผ้าผืนหนึ่ง และเอาผ้าผืนหนึ่งมาปูถวายเป็นที่นั่งทำภัตกิจ เมื่อพระเถระทำภัตกิจเสร็จ เสร็จแล้วนางก็ได้ถวายตั่งและผ้าผืนนั้นแก่พระเถระและตั้งความปรารถนาว่า ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายผ้าในครั้งนี้ขอให้บัลลังก์ทองจงเกิดมีแก่ดิฉันในภพหน้าด้วยเทอญ พระเถระจึงโมทนาว่า “ขอความปรารถนาของเธอจงสำเร็จ” หลังจากนั้นจงแสดงอานิสงส์แห่งการถวายเตียง ตั่ง อาสนะว่า “บุคคลใดได้ถวายเตียง ตั่ง อาสนะเป็นที่นั่งที่นอน บุคคลนั้นจะได้ไปเกิดในตระกูลขัตติยะกษัตริย์บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติและบริวารเป็นอันมาก” นางอุบาสิกาเมื่อได้ฟังอานิสังคกถาอย่างนั้นยิ่งมีจิตใจเลื่อมใสเป็นทวี จึงได้นำเตียง ตั่ง อาสนะที่เป็นที่นั่งที่นอนต่างๆจำนวนมากตามไปถวายพระเถระ

ต่อมาเมื่ออุบาสิกาท่านนั้นตายไปแล้ว ได้ไปบังเกิดเสวยทิพยสมบัติในเทวโลกสวรรค์มีชื่อว่า นางภัททปีฐทายิกาเทพธิดา มีวิมานทองสูง 12 โยชน์ ท่ามกลางวิมานทองแห่งนั้นได้มีบัลลังก์ทองสำหรับเป็นที่นั่งเกิดสูงได้ 1 โยชน์ มีบริวาร 1000 คน เป็นบริวาร และเมื่อเคลื่อนจากเทวโลกสวรรค์ไปแล้ว นางก็ได้ไปเกิดเป็นธิดาของกษัตริย์ในมนุษย์โลก ::
ติดตามข้อมูลสำนักแพร่ธรรมจักรเพิ่มเติมได้ที่

https://web.facebook.com/SanakPtibatiThrrmPhaerThrrmcakr/ แฟนเฟจ สำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร

https://www.youtube.com/watch?v=WMaUDe_AP5U


สาธุ ยอดร่วมเจ้าภาพเบาะนั่งสมาธิ โยคี (สีน้ำเงิน) สั่งทำแล้ว 100 ผืน และขณะนี้ (22สิงหาคม 2559 เวลา 22.07 น) เจ้าภาพเบาะนั่งสมาธิ พระ(สีเหลือง) มีเจ้าภาพ 60 ผืน ขอปิดรับเจ้าภาพ ท่านประสงค์จะร่วมบุญที่นั่งขอเชิญ ร่วมบุญโต๊ะนั่งสมาธิ สาธุ อนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านด้วย สาธุ


ขอเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพโต๊ะนั่งสมาธิ สำหรับพระภิกษุ สามเณร ราคาตัวละ ๔๐๐ บาท (จำนวนสร้าง สั่งตามจำนวนเจ้าภาพที่จองมา)
เนื่องจากได้จัดทำโต๊ะนั่งสมาธิโยคี ช่วงก่อน จำนวน ๕ ตัว เสร็จสิ้นไป แต่ได้มีโยมสอบถามมา ขอร่วมบุญรับเป็นเจ้าภาพ ทางสำนักจึงเห็นว่า โต๊ะสำหรับพระภิกษุ เวลาปฏิบัติธรรมในศาลา หากนั่งกับพื้นแล้วโยมเดินไปเดินมาก็อาจดูไม่เหมาะ จึงได้ดำริจัดสั่งทำโต๊ะเพิ่ม เพื่อให้พระภิกษุ ได้นั่งทำสมาธิในศาลา และในห้องปฏิบัติธรรมในป่า โดยสั่งทำตามจำนวนเจ้าภาพที่ร่วมบุญมา ขณะนี้ได้มีโยมติดต่อรับเป็นเจ้าภาพอยู่ ๖ ตัว โยมลัดดา ๒ ตัว โยมตุ่ย พร้อมพี่ชาย ๒ ตัว โยมมาลัย เนื่องคำมา ๒ ตัว จึงได้ประกาศให้ท่านที่ต้องการร่วมบุญได้มีโอกาสได้ร่วมบุญด้วย
ท่านใดประสงค์จะร่วมบุญสร้างโต๊ะนั่งสมาธิ เชิญร่วมบุญได้ตามศรัทธา
ท่านใดประสงค์ร่วมบุญติดต่อได้ที่สำนักแพร่ธรรมจักร หรือโอนร่วมบุญทางบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ เลขที่บัญชี ๙๘๑-๐-๕๒๑๕๓-๗ (ออมทรัพยฺ์) ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น

เชิญร่วมบุญโต๊ะนั่งสมาธิ ตัวละ 400 บาท

https://www.facebook.com/phraedhammajak


เชิญร่วมบุญถวายเบาะนอน สำหรับพระ และผู้ปฏิบัติธรรม ถวายสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 0891237759 ในราคาผืนละ 320 บาท
..............................................................
เบาะนั่งสมาธิ ได้ดำเนินการสำเร็จลุลวงไปด้วยดี
สรุป เบาะโยคี 100 ผืน เบาะพระ 102 ผืน
โต๊ะนั่งสมาธิ 32 ตัว สาธุ

ขอบุญรักษา พระคุ้มครอง เจริญพร
.............................................................
เชิญร่วมบุญถวายเบาะนอน สำหรับพระ และผู้ปฏิบัติธรรม ถวายสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร บ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โทร 0891237759 ในราคาผืนละ 320 บาท


  3,318 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย