เชิญทำบุญ

 thaniyonama    10 ก.ย. 2560

ร่วมทำบุญเป็นค่าใช้จ่ายในการไปฟอกไต
😐😐😐😐
ไปฟอกไต

สัปดาห์ละ3ครั้งไปกลับ
😐😐😐😐 จันทร์ พฤหัสบดี เสาร์
#เพื่อต่อลมหายใจต่อชีวิต
😐😐😐😐 ได้บุญนักแล

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า
“ โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย ”
" ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงอุปัฏฐากภิกษุอาพาธเถิด "

พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า "การดูแล และอุปัฏฐากพระภิกษุไข้ (เจ็บไข้ได้ป่วย) อานิสงส์เท่ากับได้อุปัฏฐากเราตถาคต"

😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯😯บอกบุญ ไม่ได้หมายความว่า #บังคับ
#มาบอกบุญคือผู้ใดจะทำหรือไม่ทำก็ได้ ตามศรัทธา https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,574 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย