ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

 yod414    11 พ.ค. 2554

ทอดผ้าป่า ณ ที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านธาตุน้อย ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี
ณ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2554
เนื่องจากที่พักสงฆ์ป่าช้าบ้านธาตุน้อยอยู่ในป่าที่มีพระกรรมฐานผู้ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยของพระพุทธองค์อยู่เพียงรูปเดียวที่มุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบแต่สถานที่ดังกล่าวอยู่ในป่ากันดารและใช้เป็น
สถานที่เผาศพแบบเชิงตะกอนหากพระที่อยู่ไม่มีความมุ่งมั่นไม่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบก็ไม่สามารถอยู่ได้พระบางรูปอยู่ได้เพียงวันหรือสองวันก็อยู่
ไม่ได้แต่มีพระหลวงพ่อพรหมมาอุปกาโรเพียงรูปเดียวที่อยู่ได้จนกระทั่ง
ชาวบ้านเห็นความมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติได้รวบรวมปัจจัยเล็กๆน้อยๆ
ช่วยกันสร้างพัฒนาให้เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมแต่ก็ยัง
ไม่เพียงพอ
ฉะนั้นจึงเรียนเชิญท่านผู้มีใจบุญกุศลที่มีความมุ่งมั่นที่จะจรรโลงไว้
ซึ่งพระพุทธศาสนาให้ยิ่งยืนนานจนครบ 5 พันปีโดยร่วมกันสนับสนุนพัฒนา
สถานที่นั้นให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระสงฆ์และญาติโยมที่ใฝ่ใจใน
พระพุทธศาสนาโดยร่วมกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังศรัทธาจัดเป็น
องค์ผ้าป่าในวันดังกล่าวข้างต้น
สุดท้ายนี้ขออาราธนาบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายตลอดทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ได้โปรดคุ้มครองให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคร่วมบุญในครั้งนี้จงประสพ
แต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายภัย
พิบัติทั้งหลายทั้งปวงด้วยเทอญ
นฤพล วัฒนภาพ yod414@gmail.com ผู้ลงประกาศบอกบุญ


ที่มา : นฤพล วัฒนภาพ


  3,596 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย