สร้างและซ่อมแซมกุฎิใหม่ให้พระสงฆ์ที่มาอยู่วัดหนองอุโลก

 lenovo    13 ม.ค. 2560

เนื่องด้วยทางวัดหนองอุโลก เลขที่ 59 หมู่ 3 หมู่บ้าน หนองอุโลก ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้างจังหวัด สุพรรณบุรี 72180
ได้มีพระสงฆ์ที่มาจำวัดแต่กุฎิไม่เพียงพอกับพระสงฆ์ จะขอแรงร่วมทำบุญในการสร้างกุฎิถวายกับพระสงฆ์
เบอร์ติดต่อ 062-4876638 061-3703919 พระอนุรักษ์ ปญญฺาวุโธ เจ้าอาวาสวัดหนองอุโลก


ที่มา : วัดหนองอุโลก เลขที่ 59 หมู่ 3 หมู่บ้าน หนองอุโลก ตำบล หนองมะค่าโมง อำเภอ ด่านช้างจังหวัด สุพรรณบุรี 72180
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
ณ วัดหนองอุโลก
ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
รายได้สมทบทุนซ่อมแซมบูรณะกุฏิ ณ วัดหนองอุโลก ทอดถวาย ณ วัดหนองอุโลก
หมูที่ ๓ บ้านหนองอุโลก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕) ปีระกา

ด้วยทางวัดหนองอุโลกพร้อมชาวบ้านหนองอุโลก ได้ร่วมใจกันสร้างซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์
เนื่องจากการสร้างซ่อมแซมบูรณะกุฏิดังกล่าวนั้นยังไม่เสร็จตามวัตถุประสงค์ ยังขาดทุนทรัพย์อีกมาก จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนทั้งหลายท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยสมทบทุนในการดำเนินการซ่อมแซมบูรณะกุฏิให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ ๑๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ (แรม ๓ ค่ำ เดือน ๕) ปีระกา
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี ณ. วัดหนองอุโลก
ด้วยอานิสงส์ได้สร้างซ่อมแซมกุฎิพระสงฆ์ให้เป็นทานนั้นแล อันเป็นบุญให้ถึง
ความสุข ๓ ประการ คือ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ
ขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ได้บำเพ็ญนี้
จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ
ด้วยจตุภิธพรชัยทั้งสี่ประการคือ อายุวรรณะ สุขะ พละ ทุกท่านเทอญณ. วันที่ 31 มกราคม 2560
ขอขอบคุณ คณะใจบุญที่ร่วมทำบุญซ่อมแซมกุฎิพระสงฆ์ ณ. วัดหนองอุโลก หมู่บ้านหนองอุโลก ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
คุณ สุภาพ ศักดิ์สัจจา
คุณ พรณภัสร์ ฐิติธนยิ่งศิริ
ร่วมใจเพื่อนลาดยาว 3,740 บาท
ม่วงขาว 500 บาท
แชร์ลีสซิ่ง 1,500 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน 5,740 บาท
ทางคณะกรรมการวัด และ ชาวบ้านหนองอุโลก ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งพระสยามเทวาธิราช และพลังแห่งความยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จงคุ้มครองดลบันดาลให้ทุกท่าน เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ และพละ  3,667 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย