(ปิด)บุญคูณ 2 รุ่นที่ 18 บวชเณรภาคฤดูร้อนปี 2554 นี้ 2 ที่ ร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา

 somrak    11 มี.ค. 2554

โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔
วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ ร่วมกับ วัดอิสานบ้านหนองละคร ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

๑. ชื่อโครงการ โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒. หลักการแหละเหตุผล
การบรรพชาอุปสมบทและการอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อน วัดพันษีร่วมกับวัดอิสาน ได้ร่วมกันจัดอบรมขึ้นเป็นปีแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความเลื่อมใสศรัทธาเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนา โดยมีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว หลักสูตรระยะสั้นเมื่อจบโครงการก็ลาสิกขาบท และหลักสูตรระยะยาวทางวัดเปิดโอกาสให้เข้าเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมของวัด

ในปีนี้ ได้จัดโครงการเพื่อร่วมถวายความดีทั้งมวลเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีคุณูปการต่อพระศาสนาและสังคมไทย


๓. วัตถุประสงค์
๓.๑. เพื่ออบรมเยาวชนให้มีความรู้ดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
๓.๒. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในระหว่างปิดภาคการศึกษา
๓.๓. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักหน้าที่ มีระเบียบวินัย ใฝ่ใจเรื่องความกตัญญูกตเวที
๓.๔. เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนได้รู้จักโทษของอบายมุข


๔. เป้าหมาย
๔.๑. ด้านคุณภาพ
๔.๑.๑.เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมของไทย
๔.๑.๒. เพื่อปลูกฝังศีลธรรมและคุณธรรมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
๔.๑.๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนบวชเรียนต่อ
๔.๑.๔. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
๔.๒ ด้านปริมาณ
๔.๒.๑. เยาวชนชาย อายุระหว่าง ๙ ปีขึ้นไป ได้ผ่านการบรรพชาและอุปสมบท
- บรรพชาเป็นสามเณร จำนวน ๑๐๐ รูป
- อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน ๒๐ รูป
- บวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) จำนวน ๕๐ คน
รวมจำนวน ๑๗๐ รูป/คน

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มโครงการ วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
สิ้นสุดโรงการ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๖. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ
๖.๑. ประชุมปรึกษาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๖.๒. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆ
๖.๓. ติดต่อวิทยากรและพระอาจารย์พี่เลี้ยง
๖.๔. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ
๖.๕. ประกาศรับสมัครเยาวชนและประชาชนที่เข้าอบรม
๖.๖ ดำเนินงานตามโครงการ
๖.๗ สรุปผลและรายงานผลหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. สถานที่ดำเนินการ
๗.๑ วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์
พระมหาเสาร์ สีหสุวณฺณปุตฺโต รก.เจ้าอาวาส
๗.๒ วัดอิสานบ้านหนองละคร ตำบลแคน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
พระอธิการสาย ญาณวโร เจ้าอาวาส

๘. งบประมาณ
จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาทดังนี้
๘.๑ ผ้าไตรจีวร จำนวน ๑๐๐ ชุดๆละ ๘๐๐ บาท รวม ๘๐,๐๐๐ บาท
๘.๒ บาตร จำนวน ๑๐๐ ใบๆละ ๒๕๐ บาท รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๘.๓ ข้าวต้ม จำนวน ๒๐ มื้อๆละ ๕๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๘.๔ ภัตตาหารเพล จำนวน ๒๐ มื้อๆละ ๑,๕๐๐ บาท รวม ๓๐,๐๐๐ บาท
๘.๕ น้ำปานะ จำนวน ๒๐ มื้อๆละ ๕๐๐ บาท รวม ๑๐,๐๐๐ บาท
๘.๖ ค่าเตรียมงาน/สถานที่/ติดต่อประสานงาน รวม ๒๕,๐๐๐ บาท
๘.๗ ค่าอุปกรณ์ในการอบรม รวม ๕๐,๐๐๐ บาท
๘.๘ ถวายพระอุปัชฌาย์/วิทยากร/พี่เลี้ยง รวม ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๘.๙ รักษาพยาบาล รวม ๕,๐๐๐ บาท
๘.๑๐ ค่ายานพาหนะ รวม ๑๕,๐๐๐ บาท

๙. ตัวชี้ความสำเร็จ
๙.๑. เชิงคุณภาพ
๙.๑.๑. เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมของไทยมากขึ้น
๙.๑.๒. เยาวชนบวชเรียนต่อจำนวน ร้อยละ ๒๐
๙.๑.๓. เยาวชนได้ทราบประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จนเกิดความซาบซึ้ง
๙.๒ เชิงปริมาณ
เยาวชนชาย อายุระหว่าง ๙ ปีขึ้นไป ได้ผ่านการบรรพชาและอุปสมบท
- บรรพชาเป็นสามเณร จำนวน ๑๐๐ รูป
- อุปสมบทเป็นพระภิกษุ จำนวน ๒๐ รูป
- บวชศีลจาริณี (ชีพราหมณ์) จำนวน ๕๐ คน

๑๐. การประเมินผล
๑๐.๑ จากการสังเกต
๑๐.๒ จากการสัมภาษณ์
๑๐.๓ จากแบบสอบถาม

๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑. เยาวชนและประชาชน มีความรู้ดี ประพฤติดี ตามหลักศีลธรรมของพระพุทธศาสนา
๑๑.๒. เยาวชนได้ใช้บวชเรียนต่อ
๑๑.๓. เยาวชนได้ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ท่านสามารถร่วมบุญโครงการภาคฤดูร้อนได้ดังนี้

ร่วมบุญผ่านธนาคารได้ที่


ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีขรภูมิ
บัญชีเลขที่ 406-0-66347-5
ชื่อบัญชี วัดพันษี (ศาสนบุคคล)

กรณีโอนจากต่างประเทศ SWIFT code ของธนาคารกรุงเทพคือ
ข้อมูลที่ท่านควรแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศ เพื่อจะได้รับเงินโอนได้สะดวกและรวดเร็ว ได้แก่
- ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีของผู้รับเงินที่เปิดกับธนาคารกรุงเทพ
- สกุลเงินและจำนวนเงินโอน
- SWIFT Code ของธนาคารกรุงเทพ: BKKBTHBK

ต้องการใบอนุโมทนาบัตร ส่งสลิปโอนเงินพร้อมชื่อที่อยู่ ถึง พระอาจารย์สมรัก ญาณธีโร วัดพันษี ตำบลจารพัต อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 32110 หรือแจ้งผ่าน 086-2602702 หรือ [url]somrak43@hotmail.com[/url]

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย โดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน ช่วยดลบันดาลให้ท่านผู้ใจบุญที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ รวมทั้งโภคทรัพย์ และอริยทรัพย์ ขอคำว่า “ไม่มี ไม่รู้” จงอย่างปรากฏมีแท่ท่าน และขอให้อานิสงส์ ผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านได้ถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เทอญ


สมุดบัญชีเล่มที่1 หน้าที่ 1-7(สมุดบัญชีแต่ละหน้าจะปรากฎเมื่อมีความเคลื่อนไหว)รายนามผู้ร่วมบุญ
http://www.phrasomrak.com/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=8
จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แล้ว ดังนี้

1.คุณโยม ณัฏฐ์ภิชา จ.สมุทรปราการ รหัสลงทะเบียน RE938829539TH

ตรวจสอบการจัดส่งได้ที่ลิงค์นี้
http://track.thailandpost.com/trackinternet/

ภายใน 15 วัน ถ้ายังไม่ได้รับใบอนุโมทนาบัตร
กรุณาแจ้งไปที่ somrak43@hotmail.com
หรือ 086-2602702


เจริญพรเพื่อทราบ
พระสมรัก ญาณธีโร
http://www.phrasomrak.com


[quote]=Fuangfah;4555794อนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
น.ส.เฟื่องฟ้า ปิ่นทอง และ ดช.เจมส์นที ปิ่นทอง ทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล
วันนี้เวลาประมาณ 14.58 น. ได้โอนเงินจำนวน 700 บาท ผ่านทางตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงเทพ และแจ้งการโอนเงินไปที่เบอร์ 086-2602702[/quote]

อนุโมทนาบุญคุณโยม ที่ได้ร่วมบุญเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ในโครงการบวชภาคฤดูร้อนในครั้งนี้ ขอความสุขความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านและครอบครัวด้วยเทอญ สาธุ

http://www.phrasomrak.com


ประมวลภาพภาคฤดูร้อน ปี 2554 รุ่นที่ 18
บายศรีสู่ขวัญนาคพิธีบรรพชาอุปสมบทโอวาทจากเจ้าคณะอำเภอศีขรภูมิกิจกรรมปัดกวาดบริเวณวัดรับฟังโอวาทเดินจงกรม ชมบรรยากาศสรุปรายรับและจ่ายโครงการ

รวมปัจจัยผู้ร่วมศรัทธาจากบัญชี 31,170.25 บาท

ยอดคงเหลือในบัญชี 170.25 บาท

ลิงค์รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
http://www.phrasomrak.com/images/stories/pakrangduron/ruengdoron.pdf


  3,515 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย