เชิญดาว์นโหลดธรรมฟรี

 Thanes    
ธรรมจากนักปฎิ บัติ พระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม


เรื่อง 05_040_เพิ่มสติดูจิตพิชิตทุกข์.mp3
บรรยาย โดย: พระ อาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/uBayRaเรื่อง 07_094_ใช้กำหนดทุกข์เป็นบันไดละสมุทัยเป็นเสบียง.mp3
บรรยายโดย: พระ อาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/d1qtxN

เรื่อง 10_055_ทุกข์ของ ชีวิตแพ้ความคิดถูก.mp3
บรรยายโดย: พระ อาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/nPjjaE

11_053_ รู้ทุกข์ ปลูกปัญญาพาพ้น_new.mp3
บรรยายโดย พระ อาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/PUKwRn

เรื่อง12_090_ สาระของชีวิตอยู่ที่ไหน.mp3
บรรยายโดย พระ อาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/WFwIcq

เรื่อง 13_199_เฉลยที่มา ของทุกข์.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/37DRVN

เรื่อง 14_215_ความเป็นไปของชีวิตในส่วนที่สำคัญ.mp3
รายละเอียด: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/NJF4Ks

เรื่อง15_091_ คิดถึงสาระของชีวิตพิชิตความหวัง.mp3
รายละเอียด: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/QSno5z

เรื่อง 16_141_มุมชีวิตที่ต้องเข้าใจ.mp3
รายละเอียด: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/I6q8XP

เรื่อง 18_104_ชวนปฏิบัติ ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ.mp3
: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/sHiqkS

เรื่อง 19_260_1_ให้อาหาร ของความเจริญในการปฏิบัติ_1.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/W1AkgW

เรื่อง 20_260_2_ให้อาหาร ของความเจริญในการปฏิบัติ_2.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/WafwCe

เรื่อง 21_218_สร้าง ศรัทธาให้วิชามีสัมปชัญญะ๔.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/ebQfnX

เรื่อง22_059_ อำนาจศรัทธาและการฟังธรรม.mp3
: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/hVM1XF

เรื่อง 35_128_เคล็ดลับความสุขและประโยชน์ของชีวิต.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/1o2ww9

เรื่อง33_241_1_ เราจะได้ดีเพราะมีความรู้สึกเห็นตามความ จริง_1x.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/BhNLPM

เรื่อ ว 34_241_2_เราจะได้ ดีเพราะมีความรู้สึกเห็นตามความจริง_2.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/YhFEKN

เรื่อง 32_035_บอกชัดปฎิบัติวิปัสสนาได้.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/wvPEjB

เรื่อง 31_070_กำลังหนุนของโยคี.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/aHvG9S

เรื่อง 29_214_วิธีรักษาโรคกายโรคใจ.mp3
บรรยายโดย พระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/609UeR

เรื่อง 30_265_ที่กระทบคือ ผลของกรรมที่กำลังทำคือกรรม.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/tVpEvj

เรื่อง 27_253_1_ต่อยอดให้จิตพิชิตความพอใจและไม่พอใจ_1.mp3
: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/rcuhfE

เรื่อง 26_126_สามหัวข้อธรรมนำประโยชน์.mp3
: บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/Xm92G3

เรื่อง 25_123_ความรู้ที่สำคัญทั้งทางโลกและทางธรรม.mp3
บรรยาย โดยพระอาจารย์ทอง ฐิตธมฺโม
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/srxY32


เรื่อง กรรมเป็นเหตุเกิด โรคได้อย่างไร.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/tOPhXB
เรื่อง คนไร้สาระเพราะอะไร.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/ZHuWlE
เรื่อง คนส่วนใหญ่มีทุกข์จะเข้าหาธรรม.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/orKZ8W
เรื่อง ความเห็นผิด อันตรายนัก.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/l52KbN
เรื่อง ใครรู้จักตนเองคือคนมีธรรม.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/Vg4n4r
เรื่อง จิตดีเพราะเราฝึก.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/CIat8I
เรื่อง ได้อะไรจากวันมาฆะ.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/1gGH89
เรื่อง ตามรอยพระศาสดา.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/YDBjjS
เรื่อง ทางสายกลาง.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/fsS92s
เรื่อง ทำใจให้เป็นสุข.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/UyUJcR
เรื่อง ทำใจให้พ้น กิเลส.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/BLCx5j
เรื่อง ทำอย่างไรได้อย่างนั้น.mp3
รายละเอียด: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ลิงก์: http://www.zidofile.com/UgVujt
เรื่อง เทคนิคการนำธรรมมาใช้ในชีวิต.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/p31McG
เรื่อง ธรรมจากเรื่องเล่าจากพระพุทธประวัติ.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/W0IqRc
เรื่อง ธรรมเป็นสิ่งที่ได้มาโดยยาก.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/Kh3nG2
เรื่อง ผลการไม่สนใจธรรม.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/mORJC3
เรื่อง พระไตรปิฏกเรียน รู้ไม่ยาก.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/PqUKFq
เรื่อง พุทธศาสนาเป็น ศาสนาที่ดี.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/u0haQV
เรื่องระวังธรรมผิดๆ ขายกันทั่วเมือง.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/hZLEfj
เรื่อง รู้ทางพ้นทุกข์หรือยัง.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/TqAHFC
เรื่อง รู้ธรรมมากทุกข์ น้อย.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/Z0JPfC
เรื่อง เร่งทำปัญญาให้ เกิดกันเถอะ.mp3
เรื่อง บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/3f47qZ
เรื่อง เรียนธรรมที่ถูก เรียนอย่างไร.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/tPfg2w
เรื่อง ลำดับการให้ผลของกรรม.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/JcK9oQ
เรื่อง ลืมสร้างปัญญากัน.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/MDRT4T
เรื่อง วางใจไม่ให้ทุกข์.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/JaO6P2
เรื่อง วิญญาณมีจริงหรือ ไม่ในพระพุทธศาสนา.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/4Zsf8d
เรื่อง เวลาของขีวิตน้อย ทำอะไรอยู่.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/JJN2n0
เรื่องศีลธรรม เครื่องวัดสังคมดี.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/usLdLQ
เรื่อง ใครรู้จักตนเองคือ คนมีธรรม.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/Vg4n4r
เรื่อง ส่งที่ควรรู้สูงสุด.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/tjwA8c
เรื่อง สติหายสตางค์หมด.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/r06cS4
เรื่อง สามัคคีธรรมแก้คิดตวามแตกต่าง.mp3
: บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/dlUmn6
เรื่อง อานิสงส์ของกรรมดี..mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/fKLiU5
เรื่อง อ่านตัวเองบ้าง.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/wfR4aB
เรื่อง เหตุผลที่กรรมสามารถให้ผล.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/tlcilV
เรื่อง เหตุต้องสร้างความดี.mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/V3www0
เรื่อง หน้าที่ลูกคืออะไร..mp3
บรรยาย โดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/Jxrj7E


เชิญท่านผู้ใฝ่ในธรรม ดาว์นโหลดธรรมไปฟังกัน ใน ธรรมจากพระโอษฐ์


ธรรมจากพระโอษฐ์
นำ เสนอโดย อ.ธเนศ อุ่นศิริ อดีตกรรมการบริหารพุทธธรรมสภา สภาผู้แทนราษฎร

001 เรื่อง ทิพยจักษุมีได้จริง.mp3
: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/FPQYG3

002 เรื่อง ผลของศรัทธาในพระพุทธเจ้า.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/TlZYWN

: 003 เรื่อง โดยปรมัตถ์ ธาตุ ๔ ก็ไม่ควรยืดถือ.mp3
: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/FBn5CZ

005 เรื่อง ไม่ควรคำนึงอดีตหรืออนาคต.mp3
: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/ktJHik

006 เรื่อง ทิฐิเกี่ยวกับอัตตา และอนัตตา.mp3
: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/J3FaY1

007 เรื่อง ธรรมที่ควรมนสิการคืออริยสัจจ์ ๔.mp3
: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/qiP5hl

ไฟล์: 008 การละอาสวะด้วยการสังวร.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ลิงก์: http://www.zidofile.com/7Cl7un

009 เรื่อง การละอาสวะด้วยการพิจารณาเสพ.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/GA4scs


010 เรื่อง การละอาสวะด้วยความอดกลั้น.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/Ih6R9f


011 เรื่อง การละอาสวะด้วยการเว้นขาด.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/QX4mCs

012 เรื่อง การละอาสวะด้วยการบรรเทา.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/k9sCWN

013 เรื่อง การละอาสวะด้วยการอบรม.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/42J6Fv

014 เรื่อง เหตุทำให้เกิดความกลัวป่าเปลี่ยว.mp3
นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/XFwgOm

015 เรื่อง ความกลัวบางอย่างเกิดจากตนเป็นเหตุ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/siOJmr


ไฟล์: 016 ความเห็นอันถูกต้องของพระสาวก.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/dG1xNs

ไฟล์: 017 วิธีกำจัดความขลาด.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/prx3wE

ไฟล์: 018 วิธีสร้างอิทธิฤทธิ์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/ygFju6

ไฟล์: 019 การล้างบาปด้วยน้ำ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/PhBKOI

ไฟล์: 020 ความหมายของสัมมาทิฐิ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/mA2OWn

ไฟล์: 021 มนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์ได้.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/DtWwEw:

ไฟล์: 022 หลักความเชื่อในพระพุทธศาสนา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/Ft78Cr

ไฟล์: 023 พระพุทธศาสนากับการอยู่ป่า.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/5BwmUo

ไฟล์: 024 วิธีปฏิบัติเมื่อถูกด่าว่า.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/jgUn9A

ไฟล์: 025 เรียนไม่เป็นก็มีโทษ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/nqWKAt

ไฟล์: 026 กุญแจสู่มรรคผลและนิพพาน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/vlwzTA

ไฟล์: 027 วิธีปฏิบัติเมื่อถูกทำร้าย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/xi6TSA

ไฟล์: 028 ธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่น.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/A0nIJ1

ไฟล์: 029 วิญญาณมีจริงหรือ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/FUGPls

ไฟล์: 030 ชื่อต่าง ๆ ของพระอริยบุคคล.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/2uUAsd

ไฟล์: 031 ทำอย่างไรจะเข้าถึงแก่นพระศาสนา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/5Pc4YT

ไฟล์: 032 โทษของกาม.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/NGjIub

ไฟล์: 033 กินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/pAMqRI

ไฟล์: 033 กินเนื้อสัตว์บาปหรือไม่.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/pAMqRI

ไฟล์: 034 ความสำคัญของจิตใจ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/QVctjH

ไฟล์: 036 ความสุขระดับต่าง ๆ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/JRnVGV

ไฟล์: 037 โลกหน้ามีจริงหรือไม่.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/odyC4o

ไฟล์: 038 ก่อนทำ พูด คิด ควรทำอย่างไร.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/hWgSia

ไฟล์: 039 อนิสงส์การเจริญภาวนา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/W58GPY

ไฟล์: 040 ปัญหาที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงตอบ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/88Yv8H

ไฟล์: 041 คุณของการกินแต่น้อย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/eyDS9A

ไฟล์: 042 การฉันวันละ ๒ ครั้ง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/UClSor

ไฟล์: 043 ทำผิดแล้วยอมรับผิด.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/ANx0h1

ไฟล์: 044 เหตุให้พระธรรมวินัยเสื่อม.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/sIlHhS

045 คุณธรรมสำหรับพระสงฆ์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/waeJRh

ไฟล์: 046 พุทธทำนาย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/QcOt8r

ไฟล์: 047 ความหมายของสัพพัญญู.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/f6UrbG

ไฟล์: 048 พระอรหันต์นิพพานแล้วไปไหน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/suRGOh

049 ผู้ที่ไม่เถียงกับใคร ๆ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/wLVuqo

ไฟล์: 050 ทำไมพระสาวกจึงเคารพพระศาสดา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: htt
ทนาย ธเนศ อุ่นศิริ
Guest
#2 | Posted: 14 Jul 2010 20:28
Reply Quote
ไฟล์: 050 ทำไมพระสาวกจึงเคารพพระศาสดา.mp3
ราย ละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/uqoAbh

051 องค์แห่งการตรัสรู้.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/ixbCC0

ไฟล์: 052 กำหนดเวลาตรัสรู้.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/OLLwOU

ไฟล์: 053 พุทธจริยาวัตร.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/8R4t02

ไฟล์: 054 พระพุทธองค์กับวรรณะ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/hDE4Di

055 หลักความเชื่อ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหดลลิงก์: http://www.zidofile.com/PIB5gg

056 สมบัติประจำตัวของวรรณะ ๔.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/JwbKF3

ไฟล์: 057 ทำบาปด้วยความจำเป็น.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/9FCvks

ไฟล์: 058 คนธรรมดากับญาณพิเศษ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/AzxyQO

ไฟล์: 059 พรหมโลกมีจริง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/vmIRXG

ไฟล์: 060 กรรมเก่ากรรมใหม่.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/PEw1Pe

061 เหตุให้เชื่อชาติหน้า.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/23k1WC

ไฟล์: 062 พระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกหนทาง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/CZjIgG

ไฟล์: 063 บันไดสู่อรหัตตผล.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/SVFKZE

ไฟล์: 064 ผู้แทนพระพุทธองค์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดดลิงก์: http://www.zidofile.com/CBQENW

061 เหตุให้เชื่อชาติหน้า.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/23k1WC

ไฟล์: 062 พระพุทธเจ้าเพียงแต่บอกหนทาง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/CZjIgG

ไฟล์: 063 บันไดสู่อรหัตตผล.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/SVFKZE

ไฟล์: 064 ผู้แทนพระพุทธองค์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/CBQENW

065 วิธีพิสูจน์พระอรหันต์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/bwa6mz

ไฟล์: 066 หญิงที่ไม่ควรละเมิด.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/KFPzNK

ไฟล์: 067 สัมมาทิฐิเป็นประธาน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/7i47TF

ไฟล์: 068 ความสัมพันธ์ของโพชฌงค์ ๗.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/xGpSQG

069 พระอริยะกับคนธรรมดา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/clDzUE

ไฟล์: 070 ทำดีด้วยความหวังและไม่หวัง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/FyHzeW

ไฟล์: 071 อันตรายของสมาธิ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/i5KSTt

ไฟล์: 072 นรกมีจริงหรือ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/K2omAK

073 คนเกิดเป็นสัตว์ได้.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/k9QpcP

ไฟล์: 074 คนพาลเกิดเป็นมนุษย์ได้ยาก.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/tmvSCq

ไฟล์: 075 ทำดีไปนรก-ทำชั่วไปสวรรค์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/152CPU

ไฟล์: 076 การตำหนิและการยกยอ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/bP8t2J

077 นินทา-ว่าร้าย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/4mRNri

ไฟล์: 078 ไม่ควรพูดรีบร้อน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/U0bvYV

ไฟล์: 079 ภาษาท้องถิ่น.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/qsm5Ib

ไฟล์: 080 วิธีพิจารณาธาตุ ๖.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/OO52z2

081 ฆ่าตัวตายไม่ควรตำหนิเสมอไป.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/8Z17nP

ไฟล์: 082 ข้อปฏิบัติเมื่อถูกทำร้าย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/63b9Dp

ไฟล์: 083 สมณพราหมณ์ที่ไม่ควรไหว้.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/IbttC5

ไฟล์: 084 วิธีสังเกตสมณพราหมณ์แท้.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/3hatLW

085 การเจริญอินทรีย์ในพระพุทธศาสนา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/UHJnAB

ไฟล์: 086 ทำไมคนจึงตายช้า-เร็วต่างกัน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/kQlTZo

ไฟล์: 087 ทำไมจึงเป็นคนขี้โรค.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/T2czl9

ไฟล์: 088 ทำอย่างไรจึงจะมีรูปงาม.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/uxrJPU

089 ทำอย่างไรจึงจะมีอำนาจมาก.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/5QziBt

ไฟล์: 090 ทำอย่างไรจึงจะรวย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/BCVgmx

ไฟล์: 091 ทำอย่างไรจึงจะได้เป็นดอกฟ้า.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/Af3fXM

ไฟล์: 092 ทำอย่างไรจึงจะฉลาด.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/QtLEa7

093 ทุกข์เพราะความมี.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/64suQn

ไฟล์: 094 ยอดของความรัก.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/1sKcW5

095 ยอดของภรรยา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์:


095 ยอดของภรรยา.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/A0UBdn

ไฟล์: 096 พระอรหันต์กับภาษาสามัญ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/mqZwYy

ไฟล์: 097 ลักษณะพระนิพพาน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/JkxyBY

098 สิ่งที่ไม่รู้จักตาย.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/lG3O6v

ไฟล์: 099 ฆ่าแล้วทำบุญ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/xHo6Xz

ไฟล์: 100 ยอดของทาน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/KLPBsJ

101 การพัฒนาชนบท.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/rTOW8l

ไฟล์: 102 ยอดของมิตร.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/vXswna

ไฟล์: 103 ภัยใหญ่ของมนุษย์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/i96nGM

ไฟล์: 104 อำนาจจิต.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลด ลิงก์: http://www.zidofile.com/bakuTS

05 สง่าราศีของสตรี.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/qSTkJf

ไฟล์: 106 ชีวิตประเสริฐ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/n3UC1M

107 ความเพลิดเพลินและทุกข์.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดดลิงก์: http://www.zidofile.com/Mf8gwp

ไฟล์: 108 สิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่น.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/S4e5ML

ไฟล์: 109 รักตนให้ถูกทาง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/RB8DhH

ไฟล์: 110 วิธีล่วงรู้คุณสมบัติผู้อื่น.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/8g4vfc

111 ยาอายุวัฒนะ.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/GpQKce

ไฟล์: 112 อย่าดูหมิ่นสตรี.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/JJCa7U

ไฟล์: 113 ประหยัดให้ถูกทาง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/WjL6Jt

ไฟล์: 114 ทานที่มีผลมาก.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/isC3hp

115 ใครเป็นผู้สร้าง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/fTJ8Uv

ไฟล์: 116 ทุกข์ทั้งนั้น.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/9azMYT

ไฟล์: 117 อายุของพรหม.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/rA01Wr

ไฟล์: 118 พระพุทธเจ้าทรงเคารพอะไร.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/EZKS8z

119 กระบวนการปรินิพพาน.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดา ว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/hvwFy0

ไฟล์: 120 ฆ่าได้แล้วเป็นสุข.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/yNcCbS

ไฟล์: 121 เมื่อถูกด่าควรทำอย่างไร.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์นโหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/OUIAk7

ไฟล์: 122 ผู้ชนะที่แท้จริง.mp3
รายละเอียด: นำ เสนอโดย ธเนศ อุ่นศิริ ราชา15
ดาว์น โหลดลิงก์: http://www.zidofile.com/t6hy5F

ขอบคุณที่ให้เป็นสมาชิกค่ะ


  3,879 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย