อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

 ooh3939    28 ก.ย. 2560

วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพรระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเป็นการถวายความอาลัยร่วมกับภาคประชาชน โดยการบำเพ็ญความดีด้วยการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมของพรระราชาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในสังคม และประเทศชาติ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒.๓ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา การปฎิบัติธรรม และการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบต่อไป
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี


  3,569 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย