ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต งานปริวาสกรรม ณ วัดสวนร่มบารมี ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

 suanrom    12 ก.พ. 2554

ด้วยวัดสวนร่มบารมี ต. วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้กำหนดจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิต และต่อด้วยปริวาสกรรมประจำปี ๒๕๕๔


วันที่ ๑๐-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต รวม ๙ วัน ๙ คืน

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ฝังลูกนิมิต และทอดผ้าป่า

วันที่ ๒๐–๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ งานปริวาสกรรม รวม ๑๐ วัน ๙ คืนในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. มีพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล โดย พระครูวิสุทธิภาวนาคุณ
(หลวงพ่อพระมหาโกศล จนฺทวณฺโณ วัดทับคล้อสวนพระโพธิสัตว์)
พิเศษมีน้ำมนต์..รวยไม่เลิก..อธิฐานจิตโดยหลวงพ่อคูณ

คืนวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ตัดหวายลูกนิมิต เวลา๒๒.๐๐ น. ตามแบบอย่างครูบาอาจารย์โบราณบัณฑิต ที่ปฏิบัติกันสืบๆมา

ในงานมีมหรสพ มีการบรรพชา อุปสมบท พระภิกษุสามเณรฟรี บวชศีล ๘ อุบาสก อุบาสิกา สมาทานอยู่ปริวาส ถวายสังฆทาน ปฏิบัติกรรมฐาน เพื่อชดใช้กรรมเก่าและสร้างเสริมบุญบารมีให้ยิ่งขึ้น ร่วมสมทบทุนวิหารทาน ผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต และปริวาสกรรม

จึงขอบอกกล่าวข่าวบุญ ข่าวกุศลมาให้บรรดาญาติ โยม ผู้ที่มีบุญสืบสานกันมาแต่อดีตกาลก็ดี ผู้ที่ต้องการให้บุญนี้เกื้อหนุนส่งเสริมชีวิตก็ดี ได้รับรู้และเข้ามาร่วมกันเป็นเจ้าภาพบุญ เพื่อที่จะนำสิ่งติดตัวไปไม่ได้ให้ติดตามตัวไปได้ สั่งสมบุญเนกขัมมะอุปบารมี เพิ่มเติมบุญญาบารมี ก่อสร้างวิหารทาน จะได้สะสมเป็นเสบียงลำเลียงส่งในภพชาติที่เกิดแล้วและจะเกิดให้ยิ่งๆขึ้นไป ตราบจนก้าวเท้าสู่แดนบรมสุขไม่มีทุกข์เจือคือ พระนิพพาน ด้วยกุศลผลบุญที่ท่านหว่านลงดีแล้วในพุทธศาสนาที่พิสุทธิ์ไพบูลย์นี้ ขอบุญญาบารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกได้ทรงโปรด

แผ่ปกเกล้า ปกเกตุ ให้ลูกหลานทั้งหลายจะทำการงานสิ่งใดก็ดี ขอให้ประสพแต่ความสำเร็จ มีความสุข ความเจริญ ผองภัยอันตรายใดๆอย่าได้มากล้ำกลายให้สมหวังดังมโนรสที่ตั้งไว้จงทุกๆประการ สมดังพุทธสุภาษิตว่า


ปุญฺญญฺเจ ปุคฺคโล กยิรา กยิราเถนํ ปุนปฺปุนํ

ตมฺหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย

ถ้าบุคคลควรทำบุญไซร้ ควรทำบ่อยๆ

พึงทำความพอใจในบุญนั้น เพราะการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ติดต่อสอบถามได้ที่ merit@suanrom.or.th เว็บไซต์ http://www.suanrom.or.th  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,796 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย