ขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรม ภาวนา เจริญสติปัฎฐาน ๔ (เพื่อปฏิบัติเป็นพุทธบูชา ในวันมาฆบูชา 18-20 ก.พ. 2554)

 พุทธบุตรสงเคราะห์  

** ขอเชิญเหล่าพุทธบุตร พุทธบริษัท ทั่วสารทิศร่วมปฏิบัติธรรม เจริญสติปัฎฐาน ๔ <เเบบยุบหนอ-พองหนอ> เบบเข้มข้น
ตั่งเเต่ วันที่ 18-20 (3 วัน) กุมภาพันธ์ 2554

โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงเเสดงโอวาทปาฏิโมกข์ (ปฎิบัติธรรม ให้ใจใส สะอาด ปราศจาคเครื่องเศร้าหมอง ขุ่นข้องใจ)***


ร่วมบูชาปฏิบัติเป็นพุทธบูชาเเด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการปฏิบัติธรรม
ณ วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (อยุ่ในเขตปริมณฑล ติดถนนรัตนาธิเบศร์) ***......ด้วยการสมัครเข้ารับ การอบรม ปฏิบัติธรรมเเบบเข้ม. ปฏิบัติเเบบ 3 วัน 2 คืน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอรหันตสาวก เพื่อสร้างบารมีธรรม เพื่อฝึกการใช้สติ สมาธิ เจริญปัญญาวิปัสสนา ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
(วันที่พระพุทธเจ้าทรงเเสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หรือหัวใจของพระพุทธศานา)

จึงขอเชิญผู้ใคร่ในการเข้าถึงพุทธธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยเข้าถึงด้วยการปฏิบัติขัดเกลาจิตใจของตนเอง


.......ตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ในวันจาตุรงคสันนิบาตร โดยย่อเป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาไว้ว่า +ละความชั่ว +ทำความดี +ทำจิตใจให้ผ่องใส เเค่นี้ เราก็สามารถรู้ตื่นเบิกบานใจเมื่อเข้าถึงพุทธธรรมได้ทุกเพศทุกวัย ด้วยผลบุญจากการเเสวงหาพระธรรมด้วยการปฏิบัติ ธรรมสร้างสติในกาย-เวทนา-จิต-ธรรม อย่างมีสติรู้ตัว ทั่วพร้อมอยู่ในกายเพื่อเพิ่มพูลสติให้ดำรงชีวิตอยู่อย่างไม่ประมาท


กำหนดการโครงการปฏิบัติธรรม เพื่อเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในวันมาฆบูชา

(ในวันศุกร์ ที่ 18-20 เดือน กุมภาพันธ์ นี้ พ.ศ. 2554 ) รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน

(สามารถโทรศัพท์ลงชื่อจองล่วงหน้าถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งเเต่ เวลา 08.30-16.00 น.
โทร. 02-9211979 หรือ 082-2205051)


ตารางกำหนดการปฎิบัติธรรม เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเเด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันมาฆบูชา

ตั่งแต่วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2554 (3วัน)

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา ๐๙.๐๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ลงทะเบียนเข้าปฎิบัติธรรม, รับข้อปฎิบัติ
เวลา ๑๕.๐๐ น. - กิจกรรมเเห่พระไตรปิฎกรอบพระอุโบสถ 3 รอบ / สาธยายพระไตรปิฏก
เวลา ๑๗.๓๐ น. - สมาทานศีล 8 / สมาทานพระกรรมฐาน /สอนพระกรรมฐานเบื้องต้น (สำหรับผู้เข้าอบรมพระกรรมฐานใหม่)
เวลา ๑๙.๓๐ น. - กิจกรรมเวียนเทียน รอบพระอุโบสถ /ทำวัตรสวดมนต์เย็น
เวลา ๒๑.๐๐ น. - พักผ่อน, อย่างมีสติวันเสาร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา ๐๓.๐๐ น. ตื่นนอน ชำระร่างกาย / เตรียมตัวทำวัตรเช้า
เวลา ๐๔.๐๐ - ๐๕.๐๐ น. สวดมนต์เช้าเเปล
เวล ๐๕.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า อย่างมีสติ
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๓๐ น. ปฏิบัติกรรมฐานเบื้องต้น (ช่วงสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. (พักผ่อนตามอัธยาศัย อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ปฏิบัติธรรม ภาวนา (ช่วงบ่าย)
เวลา ๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมบรรยาย
(โดย. พระอาจารย์มหาบุญช่วย ปัญญาวชิโร จากรายการธรรมะคลายทุกข์)
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. อาบน้ำ, ชำระร่างกาย, ทำกิจกรรมจิตอาสา
เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นเเปล, ฟังบรรยายธรรมะ (แนวทางปฏิบัติ)
เวลา ๑๙.๓๐ – ๒๑.๐๐ น. ปฏิบัติธรรมเจริญสติ ภาวนา(ช่วงค่ำ)
เวลา ๒๑.๐๐ น. พักผ่อน (อย่างมีสติ)


วันอาทิตย์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา ๐๔.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเช้าแปล
เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. ปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา (ช่วงเช้า)
เวลา ๐๖.๑๐ น. ตักบาตร พระภิกษุสงฆ์ /ทำกิจกรรมกิจอาสา
เวลา ๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๒๐ น. ปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา (ช่วงสาย)
เวลา ๑๒.๐๐ น. พักผ่อน (อย่างมีสติ)
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ปฎิบัติธรรม เจริญสติ (ช่วงบ่าย) / ลาศีล, ขอขมาลาโทษ /
เวลา ๑๖.๓๐ - ๑๗.๓๐ น. รับใบเกียรติบัตร / ฟังโอวาทจากเจ้าอาวาส /กิจกรรมจิตอาสา/


*** ร่วมปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย (เพียงเเต่มีใจศรัทธา เเละปรารถณาที่จะปฎิบัติธรรม)****
อานิสงค์ของการปฏิบัติที่ได้จากการปฏิบัติธรรม

1. ทำให้ร่างกายสดชื่นเเจ่มใจ เบิกบาน เเข็งเเรงไม่ค่อยมีโรคภัย
(เพราะจิตใจดีงาม ร่างกายก็ผ่องใส เบิกบานร่างเริง คิดสิ่งใดก็มีความสุข)

2. รู้บาป รู้บุญ รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่มีประโยชน์ เเละไม่มีประโยชน์
(ทำให้เกิดความเบื่อหนาน ในการดำเนินชีวิต ทำให้ดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท)
3. เป็นผู้ที่มีความกตัญญู รู้คุณ ต่อผู้มีพระคุณ จิตใจอ่อนโยน อ้อนน้อมถ่อมตน
(เชื่อฟังพ่อเเม่มากขึ้น เพราะได้รู้จักความทุกข์จากเวทนา)
4. รู้กฎเเห่งกรรมจากการกระทำของตัวเองได้ (รู้ว่าเคยกระทำกุศล เเละอกุศลใดมา)
5. รู้เเนวทางการเเก้ไขปัญหาชีวิต ในปัจจุบันได้
(ไม่เครียด ไม่ฆ่าตัวตาย หาหนทางดับความทุกข์ทางใจได้ เเก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้)
6. รู้มีสติรู้ตัว ก่อนคิดที่จะทำสิ่งต่างๆ มากขึ้น (เป็นผลให้เกิดความผิดพลาดน้อยลง)
7. มีความจำเป็นเลิศ (เรียนหนังสือเก่งเพราะมีความจำเร็ว)
8. ต่ออายุให้ยาวนานขึ้น (เพราะกรรมจากการกระทำบาปไม่มาตัดรอน)
9. มีวิบากกรรมน้อยลง (สิ่งที่ทำให้ติดขัดความสำเร็จ)
10. เป็นคนมีเมตตาสูง (เป็นที่รักใคร่ของผู้อื่น มากขึ้น)
11. ทำให้เป็นคนใจเย็น มากขึ้น (กำหนด รู้เละควบคุมอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้)
12. ทำให้ดูคนออก ว่าคนไหนคบได้ คบไม่ได้ คนไหนดี คนไหนไม่ดี
(อ่านคนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น เห็นตัวตาย)
13. การปฏิบัติธรรม ได้บุญมากที่สุดในพระพุทธศาสนา (มากกว่า ทาน เเละศีล เพราะทำกันได้ยาก )
14. สามารถเเก้กรรมจากการกระทำที่ไม่หนักมากได้
(เพราะการปฏิบัติธรรมได้บุญและอานิสงส์เยาะ เมื่อเเผ่เมตตาออกไปเจ้ากรรมนายเวรก็ได้มาก และสัพสัตว์ ก็จะถึงมาก และถึงทุกที่เพราะจิตมีสมาธิสูงมาก)
15. สามารถเข้าถึงธรรมะขั้นสูงสุดได้ (เพราะเป็นการฝึกฝนโดยการทำลายต้นต่อของกิเลสโดยตรง)
16. เป็นบาทฐานในการเข้าถึงธรรมะในอนาคต
(เป็นการสร้างบารมีธรรมเฉกเช่นพระพุทธเจ้า เเละพระอริยบุคคลทั้งหลาย้พื่อใช้ต่อสู้กับพระยามารที่ฝังอยู่ในใจเรา รอเราชนะกิเลสอยู่ คือความโลภ ความโกรธ ความหลง)
คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม ดังนี้

1.เป็นผู้มีศรัทธาในการปฏิบัติธรรม
2.เป็นผู้ที่มีร่างกายสมบูรณ์เเข็งเเรง
3.เป็นผู้ไม่มีโรคร้ายเรง
4.เป็นผู้ไม่ติดอาญาเเผ่นดิน
5.เป็นผู้ว่าง่าย,สอนง่าย,กินง่าย,อยู่ง่าย,นอนง่าย ไม่เเข็งกระด้างการเตรียมตัวเบื้องต้น ดังนี้

1.นุ่งห่มด้วยชุดขาว (สำหรับเวลาปฏิบัติผู้หญิงใส่ผ้าถุง มีไสบเฉวียงบ่า) เวลาทำจิตอาสา หรือนอนอนุญาติให้ใส่กางเกงได้
2.เตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วย อาทิ เเปรงสีฟัน, ยาสีฟัน,ยาสระผม, สบู่ เละอื่นๆ
3.เตรียมไฟฉายสำหรับเวลากลางคืน
4.เตรียมผ้าคลุมของใช้ส่วนตัวเพื่อปกปิดความเรียบร้อย (ถ้ามี)
5.เตรียมรองเท้าเเตะสำหรับใส่ในบริเวณวัด
6.อาหารเเห้ง (ถ้านำมาได้สำหรับตักบาตรพระภิกษุ..วันสุดท้าย)
7.ยาทาสำหรับกันยุง (ถ้ามี)
8.หากมีโรคประจำตัวควรติดยาหรือคนดูเเลมาด้วย
9.นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย


หมายเหตุ. กรุณาอย่านำของมีค่าติดตัวมาเข้ารับการอบรมด้วย
เพื่อความสันโดษ สงบเเละเพื่อไม่ให้เกิดความลำบากเมื่อยามหาย
(ปฏิบัติธรรมนำจิต เพื่อเเผ่คุณงามความดีสู่ครอบครัว,มิตร,สหาย เพื่อตอบพระคุณ เพื่อส่งจิตให้สูง เพื่อเชิดชูพระเกียรติคุณ เพื่อเเสวงหาความสุขล้ำ เพื่อน้อมนำ พุทธธรรม สู่กลางใจ) ถ้าหายทางสำนักไม่รับผิดชอบเเผนที่ วัดไผ่เหลือง

ข้ามสะพานพระนั่งเกล้า เลยถนนท่าอิฐ ถนนไทรม้า (ติด ถ.รัตนาธิเบศร์) ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 เลยสี่เเยกบางพลู 200 เมตร ข้างปั้ม ปตท. ติดสะพานลอยเเรก ตรงข้ามวัดบางเเพรก ---(วัดอยู่ใกล้บิ๊กซี คาร์ฟู บิ๊กคิง บางใหญ่)---

ดูเเผนที่ วัดไผ่เหลือง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี (ในเว็บไซต์ http://www.hotsia.com/wat/nonthaburi/map/00265.shtml )
รถประจำทางที่ผ่าน หน้าวัดไผ่เหลือง

( รถประจำทางที่ผ่านหน้าวัดไผ่เหลือง ดังนี้ สาย134(หมอชิต-บางบัวทอง), สาย388 (ปากเกร็ด-มหิดล), สาย 177(หมอชิต-บางบัวทอง) , สาย 528 (หมอชิต-ไทรน้อย) เเละรถตู้ประจำทาง เข้าบางใหญ่ซิตี้,เข้าหมู่บ้านบัวทอง, เข้าหมู่บ้านรัตนาธิเบศร์, เข้าหมู่บ้านบัวทองธานี เป็นต้น)/ในการปฏิบัติธรรม นั้นจะกินน้อย .. นอนน้อย .. ทำความเพียรให้มาก / สวดมนต์ .. เป็นยาทา .. วิปัสสนาเป็นยากิน /สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม. ติดต่อ สำนักงานวัด . 02-9211979 หรือ 082-2205051
{e-mail [url][url][url][url]supachai_watthai@live.com[/url[/url[/url[/url]]]]หรือ ที่ สำนักงานวัดไผ่เหลือง โดยตรง
(พุทธศาสนาต้องก้าวไกล มุ่งเข้าไปสู่ใจคน / เส้นเเบ่งของความงาม ต้องประสานด้วยความดี)
(ผู้คนทุกทั่วทุกที่ จะต้องมาเพื่อฝึกตน / จะได้รู้จักความเป็นคน ที่เกิดมา มีค่าเอย)

ภูริญาโณ ภิกขาจารย์ ภิกขุ (ธรรมบุตร)


*****************************************************************************************ตารางโครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติ วัดไผ่เหลือง (ถนนรัตนาธิเบศร์) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ตลอดปี 2554

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม “พุทธเมตตา มหาสติ” แห่งที่ 1

วันอบรม เดือน ชื่อโครงการ
วันที่ 14-16 (3 วัน) มกราคม..... โครงการปฏิบัติธรรมบูชาครูบาอาจารย์
วันที่ 18-20 (3 วัน) กุมภาพันธ์ ...โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา (วันมาฆบูชา) {โครงการปัจจุบัน}
วันที่ 18-20 (3 วัน) มีนาคม .......โครงการปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมพุทธบุตรอาสา (รุ่น1)
วันที่ 6-20 (15 วัน) เมษายน ......โครงการปฏิบัติธรรมอบรมสามเณรยอดกตัญญู ภาคฤดูร้อน รุ่น 3 (รับเยาวชน 109 คน เท่านั้น) เพื่อถวายเเด่ในหลวงในวาระครบ 84 พรรษา ..ทุกกิจกรรมร่วมปลูกฝังให้สามเณรรู้จักความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
วันที่ 22-25 (4 วัน) ” โครงการปฏิบัติธรรมอุทิศถวายแด่พระนเรศวรมหาราช
วันที่ 15-18 (4 วัน) พฤษภาคม ...โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา (วันวิสาขบูชา)
วันที่ 3-5 (3 วัน) มิถุนายน .........โครงการปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมพุทธบุตรอาสา (รุ่น2)
วันที่ 14-17 (4 วัน) กรกฎาคม ....โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา วันอาสาฬหบูชา
วันที่ 11-15 (5 วัน) สิงหาคม ......โครงการปฏิบัติธรรมบูชาพระคุณแม่
วันที่ 16-18 (3 วัน) กันยายน .....โครงการปฏิบัติธรรมและฝึกอบรมพุทธบุตรอาสา (รุ่น3)
วันที่ 11-17 (6 วัน) ตุลาคม .......โครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพุทธบูชา (วันออกพรรษา)
วันที่ 9-13 (5 วัน) พฤศจิกายน ....โครงการปฏิบัติธรรม วันลอยกระทง
วันที่ 2-5 (4 วัน) ธันวาคม ..........โครงการปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง
วันที่ 31-2 (3วัน) ธันวาคม .........โครงการปฏิบัติธรรมฉลองปีเก่าต้อนรับปีใหม่
(ปลักกลดธุดงค์ สวดมนต์ข้ามปี รับพรเเรกเพื่อเป็นศิริมงคลรับปีใหม่)

******************************************************************************


ตารางโครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติ ศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีมหาโพธิ์ดิลกวรรัตนาราม ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร ตลอดปี 2554

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม “พุทธเมตตา มหาสติ” แห่งที่ 2

วันที่ 21-23 (3 วัน)มกราคม........ ปฏิบัติธรรม วันตรุษจีน
วันที่ 11- 13 (3 วัน)กุมภาพันธ์...... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ {โครงการปัจจุบัน}
วันที่ 4-6 (3 วัน)มีนาคม......... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ 5-8 (3 วัน)พฤษภาคม..... ปฏิบัติธรรม วันฉัตรมงคล
วันที่ 10-12 (3 วัน)มิถุนายน....... ปฏิบัติธรรม อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (ร.8)
วันที่ 8-10 (3 วัน)กรกฎาคม.... ปฏิบัติบัติธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ 5-7 (3 วัน)สิงหาคม...... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันที่ 2-5 (4 วัน)กันยายน...... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน
วันที่ 7-9 (3 วัน)ตุลาคม........ ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม
วันที่ 27-29 (3 วัน)ธันวาคม...... ปฏิบัติธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

*****************************************************************************

ตารางโครงการปฏิบัติธรรม เจริญสติ ณ สวนโพธิธรรม ต.ดอนเเสลบ อ.ห้อยกระเจา จ.กาญจณบุรี ตลอดปี 2554

ศูนย์ฝึกอบรมปฏิบัติธรรม “พุทธเมตตา มหาสติ” แห่งที่ 3{ ศูนย์อบรมเชิงธรรมชาติ บำบัด เเบบเข้มข้นของศูนย์ )
สำหรับผู้ประสงค์ต่อสมาธิขั้นสูงเเบบเข้มข้นวันที่ 28-30 (3 วัน) มกราคม....... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มกราคม {โครงการปัจจุบัน} รุ่น 1
วันที่ 25-27 (3 วัน) กุมภาพันธ์.... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กุมภาพันธ์
วันที่ 11-13 (3 วัน) มีนาคม....... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มีนาคม
วันที่ 27-29 (3 วัน) พฤษภาคม... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน พฤษภาคม
วันที่ 24-26 (3 วัน) มิถุนายน...... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน มิถุนายน
วันที่ 29-31 (3 วัน) กรกฎาคม.... ปฏิบัติบัติธรรม ประจำเดือน กรกฎาคม
วันที่ 26-28 (3 วัน) สิงหาคม...... ปฏิบัติบัติธรรม ประจำเดือน สิงหาคม
วันที่ 23-25 (4 วัน) กันยายน..... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน กันยายน
วันที่ 28-30 (3 วัน) ตุลาคม....... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน ตุลาคม
วันที่ 9-11 (3 วัน) ธันวาคม..... ปฏิบัติธรรม ประจำเดือน ธันวาคม


******************************************************************************
( เข้าปฏิบัติธรรม เจริญสติ ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย )
----<<<จุดประชาสัมพันธ์บุญ..ของศูนย์พระพุทธเมตตา มหาสติ>>>-----


**สามารถเป็นส่วนหนึ่งของบุญได้ด้วยการสนับสนุนโครงการปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา ตามจุดต่างๆของศูนย์ได้ **

(เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนให้เป็นคน สร้างวัดให้มีพุทธศาสนิกชน เเละสร้างพุทธบุตร ให้เข้าใจพระธรรม ในพระพุทธศาสนา)

<<1.>> สำหรับผู้ที่ไม่มีโอกาสในการเข้ารับการอบรม หรือร่วมกระทำในกิจกรรมบุญต่างๆ ก็สามารถเป็นผู้อุปถัมป์เเละสนับสนุนโครงการเเละกิจกรรมต่างๆของชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ เเละ (ศูนย์พระพุทธเมตตา..มหาสติ) ได้ ด้วยการสนับสนุนเเจ้งความประสงค์ เป็นผู้อุปถัมป์ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ ..ด้วยการบริจาคทรัพย์สนับสนุนปัจจัย

{เเบบรายเดือน/หรือรายปี} เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินโครงการต่างๆ เเละ เพื่อความมั่นคงของกิจกรรม เเละต่อเนื่องการทำงานของชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์***จุดประสงค์ของกองทุนชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ ดังนี้คือ***

1.เพื่อสนับสนุนงานเผยเเผ่วิธีปฏิบัติธรรม ภาวนา (เเบบสติปัฏฐาน ๔ ..ยุบหนอ-พองหนอ)
2.เพื่อสนุบสนุนกิจกรรมจิตอาสาของเหล่าอาสาสมัครในนามชื่อ "พุทธบุตรอาสา" เเละ "ยุวชนอาสา"
3.เพื่อสนับสนุนงานสงเคราะห์สังคมของอาสาสมัคร
4.เพื่อสนับสนุนงานโรงทาน อาทิ อาหาร, น้ำดื่ม, น้ำปานะ,สำหรับผู้เข้าอบรมปฏิบัติธรรม ภาวนา ของศูนย์พระพุทธเมตตา มหาสติ ทุกศูนย์
5. เพื่อเป็นกองทุนในการเผยเเผ่ธรรมะ ด้านหนังสือธรรมะ ,CDธรรมะทาน, วารสารธรรมะ, อินเตอร์เน็ตธรรมทานออนไลท์,วิทยุธรรมะ
6.เพื่อเป็นกองทุนสนันสนุนการเผยเเผ่คุณธรรม, ศีลธรรม,จริยธรรม สู่ครอบครัว,โรงเรียน,สังคม
7.เพื่อเป็นกองทุนในการบูรณะปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุอันเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรม

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ...ผู้ประสานงานชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ ...เครือข่ายพุทธบริษัทสากล. 02-9211979/ 082-2205051
หรือดูรายละเอียดเพื่อเติมที่.เว็บไซต์..www.dhammatanonline.com..(เว็บไซต์ธรรมทานออนไลท์ ..โลกเเห่งความสงบสุขทางใจ)
กำลังปรับปรุง

<<2.>> ขอเชิญร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์เเปล (สำหรับไว้ประจำศูนย์พระพุทธเมตตา..มหาสติ จำนวน 10,000 เล่ม {เเละ เพื่อประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติรรม ภาวนา ในเครือข่ายพุทธบริษัทสากล ทั่วประเทศ มากกว่า 7 ศูนย์ ) เเละอีกส่วนหนึ่งสำหรับผู้ที่ผ่านการเข้ารับการอบรมปฏิบัติธรรมของศูนย์ ต่างๆ ทั่วประเทศ ....ร่วมสร้างปัญญาของตนเองเเละครอบครัว ด้วยการร่วมสร้างปัญญา
เเก่สาธุชนหนังสืออันเป็นบ่อเกิดของปัญญาภายใน

----สนใจร่วมจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์เเปล(สำหรับใช้ในการปฏิบัติธรรม ) โดยสามารถเเจ้งความประสงค์ว่าจะพิมพ์เเบบรายบุคคล หรือหมู่คณะได้ ทุกรายชื่อจะปรากฏด้านหลังหนังสือสวดมนต์ทุกเล่ม เพื่อให้สาธุชนได้อนุโมทนาบุญ --ด่วนเเจ้งความประสงค์ก่อนวันมาฆบูชา---


<<3.>> ทางศูนย์พระพุทธเมตตา..มหาสติ กำลังหาสถานที่อันสงบ วิเวก เเละสัปรายะ เเห่งใหม่ ใกล้ชานเมือง เพื่อดำเนินการสร้างเเละปรับปรุงเป็นศูนย์ประสานงานหลักของประเทศ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานอย่างมั่นคงถาวร.ในการเผยเเผ่ธรรม โดยเฉพาะวิธีปฏิบัติธรรม ภาวนา (รูปเเบบสติปัฏฐาน ๔ ยุบหนอ-พองหนอ ) เเน้นการสร้างพระให้เป็นพระ--สร้างคนให้เป็นมนุษย์--สร้างวัดให้เป็นอาราม(ร่มรื่นย์)

*ผู้ใดปรารถนาในบุญใหญ่ครั้งนี้ ประสงค์จะบริจาคที่ให้เป็นสถานที่ก่อตั้งศูนย์หลักเเห่งใหม่ หรือจะเเนะนำให้เกิดสถานที่อันเป็นมงคลนี้
ขอเชิญเเนะนำหรือเเจ้งความประสงค์ได้ที่
(พระอาจารย์ศุภชัย สิกขาจารย์ ภิกขุ.) ธรรมบุตร ..082-2205051

(ด่วน) รับเพียงสถานที่เเห่งเดียวในปริมณทลเท่านั้น .. ใครอยากสร้างวัดด่วน---สถานที่ปฏิบัติธรรม ภาวนา เจริญสติปัฏฐาน ๔---

(ศูนย์พระพุทธเมตตา มหาสติ) ทั่วประเทศ ในเครือข่ายพุทธบริษัทสากล ของชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ ..ดังนี้ คือ

1)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่1) ประจำจังหวัดนนทบุรี
ณ. วัดไผ่เหลือง ถ.รัตนาธิเบศร์ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
2)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่2)ประจำจังหวัดกำเเพงเพชร
ณ.ศูนย์ปฏิบัติธรรม ศรีมหาโพธิดิลกวรรัตนาราม ต.ยางสูง อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำเเพงเพชร
3)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่3) ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ณ. สวนโพธิธรรม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจบุรี (สำหรับอบรมกรรมฐานเเบบวิเวกธุดงค์ อยู่ป่าเเบบธรรมชาติ)
4)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่4) ประจำจังหวัดขอนเเก่น
ณ. ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชตวัน อ.เเวงน้อย จ.ขอนเเก่น
5)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่5) ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์ปฏิบัติธรรมทมมุนี
6)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่6) ประจำจังหวัดลพบุรี
ณ เขาวงษ์พระจันทร์
7)ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ (เเห่งที่7) ประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
เขตบางซ่อน กรุงเทพมหานคร

----เเละกำลังสำรวจในสถานที่ต่างๆอีกหลายเเห่งเพื่อดำเนินการสร้างเพื่อเป็นศูนย์ฎิบัติธรรม พระกรรมฐาน เเนวทางสติปัฎฐาน ๔
(ยุบหนอ-พองหนอ) อีกหลากหลายเเห่ง หรือประสงค์จะบริจาคหรือให้ใช้เพื่อก่อตั้ง-ศูนย์พุทธเมตตา มหาสติ-
(เพื่อเป็นสถานที่ปฎิบัติธรรมพระกรรมฐานเบื้องต้น เเก่พุทธบริษัท อันเป็นการสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมได้ในปัจจุบัน ผู้คนในสังคมจะได้ รู้บุญ รู้บาป รู้คุณ รู้โทษ รู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ เเละไม่เป็นประโยชน์)

********************************************************************
*-เราสร้างคน---คนก็ไปสร้างงาน---งานก็ไปสร้างชาติ---ชาติก็เจริญ---โลกก็สงบสันติสุข-*

สาธุบุญกับทุกๆ ท่านที่ร่วมอนุโมทนาจิตด้วยเเละ ร่วมสนับสนุนงานพระศาสนา


//// สามารถเป็นส่วนหนึ่งของงานสร้างคน สร้างศีลธรรม สร้างความดี ความงาม /////
โดยสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆ ดังนี้


1. สมัครเป็น --อาสามัครทำดี (สำหรับบุคคนทั่วไป)
-- อาสาช่วยงานสำหรับบุคคนทั่วไป <งานที่ทำคือ ช่วยงานในการเผยเเพร่ความดี ความงาม คุณธรรมจิตอาสา>
ตารางของจิตอาสา ปัจจุบันคือ จัดเตรียมงานช่วยในโครงการปฎิบัติธรรม เตรียมงาน 14-17 ก.พ. 54

2. สมัครเป็น -- อาสาสมัครของชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์ (สำหรับผู้ผ่านการอบรมปฎิบัติธรรม เจริญสติ ภาวนา ของชมรม)
-- อาสาช่วยงานสำหรับผู้ผ่านการอบรมปฎิบัติธรรมเเล้ว <งานที่ทำคือ ช่วยงานในการปฎิบัติธรรม เเละช่วยเหลือสังคม>
กิจกรรมปัจุบัน ....เป็นอาสาสมัครช่วยงานโครงการปฎิบัติธรรม เเละจัดเตรียมรับบริจาคเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เเละต่างๆ เพื่อนำไปให้ผู้ประสพภัยภาคเหนือ 6-10 กุมภาพันธ์ 2554 ปีนี้ไป จังหวัดเชียงใหม่


เครือข่าย พุทธบริษัทสากล
(ชมรมพุทธบุตรสงเคราะห์, อาสาสมัคร พุทธบุตรอาสา)

สอบถามเพิ่มเติม ที่สำนักงานศูนย์พระพุทธเมตตา..มหาสติ/ เครือข่าย พุทธบริษัทสากล จุดประสานงานใหญ่จังหวัดนนทบุรี
โทร. 02-9211979, 082-2205051 /e-mail : supachai_Watthai@live.com
www.dhammatanonline.com (ธรรมทานออนไลท์..โลกเเห่งความสงบสุขทางใจ) กำลังปรับปรุงเชิญชมรูปบริเวณวัดไผ่เหลือง / กิจกรรม การปฏิบัติธรรมของวัดไผ่เหลือง/ ศูนย์ปฏิบัติธรรม ในเครือข่ายพุทธบริษัทสากลด้านล่าง  https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   

ที่มา : ปฎิบัติธรรม ชำระใจ ให้ใจสะอาด

3,793


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย