วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทองนนทบุรี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

 ooh3939    19 มี.ค. 2555

บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน – ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕

บวชฟรี…( รับเพียงจำนวน ๘๔ รูปเท่านั้น )
**ขณะนี้จะครบตามจำนวนแล้วยังรับได้เพียง 5 รูปเท่านั้น***

เนื้อหาหลักสูตรอบรม

๑ ภาคทฤษฎี แบ่งออกเป็น ๗ วิชา

๑.๑ วินัย ๑.๒ ธรรมะ, คิหิปฎิบัติ ๑.๓ พุทธประวิติ ๑.๔ ศาสนพิธี ๑.๕ เทศนา-วาทศิลป์

๑.๖ พุทธภาษิต-คติธรรมคำสอน

๑.๗ เรียนภาษาอังกฤษกับธรรมะ

๒. ภาคปฎิบัติ

๒.๑ การทำวัตร์สวดมนต์ ๒.๒ ปฎิบัติกรรมฐาน ๒.๓ ฝึกมารยาท ๒.๔ จาริกธุดงค์

๒.๕ เทศนาและกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ญาติโยม

๓. ภาคกิจกรรม

๓.๑ กิจกรรมทำงานร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับเหล่าจิตองค์กรภาคต่างๆ

๓.๒ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ & กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม

๓.๓ ฝึกเทศนา – กล่าวสัมโมทนียกถา – ฝึกวาทศิลป์ ๔.ฟังบรรยายธรรมะ – ฟังโอวาทคำสอน


หมายเหตุ

- สามเณรจะออกรับบิณฑบาต เพียง ๓ วัน

- ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบปัจจัย หรือรับเป็นเจ้าภาพ ผ้าไตรจีวร , อาหาร , นำปานะ
แก่สามเณรภาคฤดูร้อน
ติดด่อที่องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง

โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๒ – ๙๒๑๑๕๘๘

พระณัฐภพ ขนฺติโก โทร: ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔

พระสมควร สุวณฺโณ โทร: ๐๘๙-๘๖๐-๔๕๔๖


หรือเข้าดูเว็บไซต์วัดไผ่เหลืองติดตามกิจกรรม ได้ที่ : http://www.watphailuang.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทองนนทบุรี บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕


  3,610 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย