มงคลที่ ๑๗ การสงเคราะห์ญาติ

ญาตะกานัญจะ สังคะโห

๏ เมื่อยามญาติ อัตคัด เกินขัดข้อง
ควรหาช่อง สงเคราะห์ ไม่เลาะหนี
เขาซาบซึ้ง ถึงคุณ อบอุ่นดี
หากถึงที เราจน ญาติสนใจ ๛

 

ลักษณะของญาติที่ควรให้การสงเคราะห์ เมื่ออยู่ในฐานะดังนี้คือ

๑. เมื่อยากจนหาที่พึ่งมิได้

๒. เมื่อขาดทุนทรัพย์ในการค้าขาย

๓. เมื่อขาดยานพาหนะ

๔ .เมื่อขาดอุปกรณ์ทำมาหากิน

๕. เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย

๖. เมื่อคราวมีธุระการงาน

๗. เมื่อคราวถูกใส่ความหรือมีคดี

 

การสงเคราะห์ญาติ ทำได้ทั้งทางธรรมและทางโลกได้แก่

 

- ในทางธรรม ก็ช่วยแนะนำให้ทำบุญกุศล ให้รักษาศีล และทำสมาธิภาวนา

 

- ในทางโลก ก็ได้แก่

๑. ให้ทาน คือการสงเคราะห์เป็นทรัพย์สิน หรือเงินทองเพื่อให้เขาพ้นจากทุกข์หรือความลำบากตามแต่กำลัง

๒. ใช้ปิยวาจา คือการพูดเจรจาด้วยถ้อยคำที่อ่อนโยน สุภาพ และประกอบไปด้วยความปรารถนาดี

๓. มีอัตถจริยา คือการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์กับเขา อาจช่วยเหลือด้วยแรงกาย กำลังใจ หรือด้วยความสามารถที่มี

๔. รู้จักสมานัตตตา คือการวางตัวให้เหมาะสม อย่างเสมอต้นเสมอปลาย ร่วมทุกข์ร่วมสุข ไม่ถือตัว

 

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย