มงคลที่ ๑๘ ทำงานที่ไม่มีโทษ

อะนะวัชชานิ กัมมานิ

๏ งานรับจ้าง ล้างชาม ก็ตามเถิด
หากไม่เกิด โทษทัณฑ์ นั่นสดใส
เมื่อได้ช่อง ต้องจำ กระทำไป
ได้กำไร ทุกทาง ไม่ว่างงาน ๛

 

งานที่ไม่มีโทษ ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้

๑. ไม่ผิดกฏหมาย คือทำให้ถูกต้องตามกฏหมายของบ้านเมือง

๒. ไม่ผิดประเพณี คือแบบแผนที่ปฏิบัติกันมาแต่เดิม ควรดำเนินตาม

๓. ไม่ผิดศีล คือข้อห้ามที่บัญญัติไว้ในศีล ๕

๔. ไม่ผิดธรรม คือหลักธรรมทั้งหลายอาทิเช่น การพนัน การหลอกลวง

 

ส่วนอาชีพต้องห้ามสำหรับพุทธศาสนิกชนได้แก่

๑. การค้าอาวุธ

๒. การค้ามนุษย์

๓. การค้ายาพิษ

๔. การค้ายาเสพย์ติด

๕. การค้าสัตว์เพื่อนำไปฆ่า

 

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย