สุทฺธ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ ความบริสุทธิ์ ความไม่บริสุทธิ์เฉพาะตน
สุทฺธ อสุทฺธิ ปจฺจตฺตํ
ความบริสุทธิ์ ความไม่บริสุทธิ์เฉพาะตนพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 417 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย