สุขา สทฺธมฺมเทสนา ความแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุข
สุขา สทฺธมฺมเทสนา
ความแสดงพระสัทธรรมให้เกิดสุขพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 389 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย