นตฺถิ โลเก รโห นาม ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก
นตฺถิ โลเก รโห นาม
ชื่อว่าที่ลับย่อมไม่มีในโลก


พุทธศาสนสุภาษิต
/ติกนิบาต อังคุตตรนิกาย/
 454 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย