หิรินิเสโธ ปุริโส โกจิ โลกสฺมิ ํ วิชฺชติ คนผู้งดด้วยความละอายแก่ใจหาได้น้อยในโลก
หิรินิเสโธ ปุริโส โกจิ โลกสฺมิ ํ วิชฺชติ
คนผู้งดด้วยความละอายแก่ใจหาได้น้อยในโลกพุทธศาสนสุภาษิต
/ธรรมบท ขุทกนิกาย/
 409 


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย