การบรรพชา และอุปสมบทแบบเอสาหัง
๒ : คำขอบรรพชา (๒)

ศ า ส น พิ ธี : การบรรพชา และอุปสมบทแบบเอสาหัง
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๒ : คำขอบรรพชา (๒)


และต่อไป พระอุปัชฌาย์จะรับเอาผ้าไตรจากผู้ขอบรรพชามาวางไว้ตรงหน้าตัก แล้วกล่าว สอนถึงพระรัตนตรัย และบอก "ตะจะปัญจะกะ กัมมัฏฐาน" ให้ว่าตามอุปัชฌาย์ไปทีละบท โดยอนุโลมและปฏิโลมดังนี้...

เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ (อนุโลม)
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา (ปฏิโลม)

เมื่อสอน ตะจะปัญจะกะกัมมัฏฐาน เสร็จ พระอุปัชฌาย์ก็จะชักเอาผ้าอังสะจากไตรออกมาสวม ให้ แล้วสั่งให้ออกไปครองไตรจีวร เสร็จแล้วเข้าไปหาพระอาจารย์ รับเครื่องสักการะถวายท่าน แล้วกราบลง ๓ หน เสร็จแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวาจาขอสรณะและศีลต่อไป ดังนี้...

อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.
ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต, สะระณะสีลัง ยาจามิ.

ต่อไป พระอาจารย์ท่านจะกล่าวคำนมัสการนำ ให้ผู้มุ่งบรรพชาว่า ตามไปดังนี้...

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ,

จบแล้วพระอาจารย์ท่านจะสั่งด้วยคำว่า... เอวัง วะเทหิ หรือว่า ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ ผู้มุ่งบรรพชาพึงกล่าวรับว่า... อามะภันเต.

หลังจากนั้น ท่านก็จะกล่าวนำให้เปล่งวาจาว่าสรณคมณ์ตามท่านไปทีละประโยคดังนี้...

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ.
ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ.

เมื่อกล่าวสรณคมน์จบแล้ว ท่านก็จะบอกว่า... ติสะระณะคะมะนัง นิฏฐิตัง
พึงกล่าวรับว่า... อามะ ภันเต

เสร็จแล้ว พระอาจารย์ท่านก็จะบอกเราว่า การบรรพชาของเรานั้น สำเร็จแล้วด้วยสรณคมน์
เพียงเท่านี้ ต่อไปก็จะถึงลำดับการสมาทานสิขาบท ๑๐ ประการ ให้ว่าตามท่านไปดังนี้...

๑. ปาณาติปตา เวระมะณี.
๒. อะทินนาทานา เวระมะณี.
๓. อะพรัหมะจะริยา เวระมะณี.
๔. มุสาวาทา เวระมะณี.
๕. สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี.
๖. วิกาละโภชะนา เวระมะณี.
๗. นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา เวระมะณี.
๘. มาลาคันธะวิเลปะนะธาระณามัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี.
๙. อุจจาสะยะนะมะหาสะยะ เวระมะณี.
๑๐. ชาตะรูปะระชะตะปะฏิคคะหะณา เวระมะณี.

อิมา ทะสะ สิกขาปาทานิ สะมาทิยามิ.
อิมา ทะสะ สิกขาปาทานิ สะมาทิยามิ.
อิมา ทะสะ สิกขาปาทานิ สะมาทิยามิ.

เสร็จแล้ว สามเณรพึงรับบาตรอุ้มเข้าไปหาพระอุปัชฌาย์ ในท่ามกลางสังฆสันนิบาต วาง บาตรไว้ข้างตัวด้านซ้ายมือ รับเอาเครื่องสักการะมาถวายพระอุปัชฌาย์ แล้วกราบ ๓ หน เสร็จ แล้วนั่งคุกเข่าประนมมือ กล่าวคำขอนิสสัย


หัวข้อย่อย + การบวชแบบเอสาหัง

ศาสนพิธี : อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีล
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย