การบรรพชา และอุปสมบทแบบเอสาหัง
๑ : คำขอบรรพชา (๑)

ศ า ส น พิ ธี : การบรรพชา และอุปสมบทแบบเอสาหัง
หั ว ข้ อ เ รื่ อ ง ที่ ๑ : คำขอบรรพชา (๑)


กุลบุตรผู้มีศรัทธามุ่งขอบรรพชาอุปสมบท พึงรับผ้าไตรมาอุ้มประนมมือไว้เข้าไปในสังฆ สันติบาต วางผ้าไตรไว้ข้างตัวด้านซ้ายมือ รับเครื่องสักการะมาถวายพระอุปัชฌาย์ แล้วกราบ ลงด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ๓ ครั้ง เสร็จแล้วเอาผ้าไตรขึ้นมาอุ้ม น่งคุกเข่าประนมมือ เปล่งวา จาขอถึงสรณะ และขอบรรพชาว่าเป็นภาษามคธไปเป็นวรรค ตามจุลภาคดังนี้...

คำกล่าวขอให้พระอุปัชฌาย์ทำการบรรพชาให้ตนได้เป็นสามเณร

เอสาหัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมปิ, ตัง ภะคะวันตัง สะระณะ คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.

ทุติยัมปาหัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณะ คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.

ตาติยัมยัมปาหัง ภันเต,
สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง ภะคะวันตัง สะระณะ คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ ภิกขุสังฆัญจะ,
ละเภยยาหัง ภันเต,
ตัสสะ ภะคะวะโต,
ธัมมะวินะเย ปัพพัชชัง,
ละเภยยัง อุปะสัมปะทัง.

อะหัง ภันเต,
ปัพพัชชัง ยาจามิ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ทุติยัมปิ อะหัง ภันเต,
ปัพพัชชัง ยาจามิ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

ตะติยัมปิ อะหัง ภันเต,
ปัพพัชชัง ยาจามิ,
อิมานิ กาสายานิ วัตถานิ คะเหตวา,
ปัพพาเชถะ มัง ภันเต,
อะนุกัมปัง อุปาทายะ.

และในกรณีที่ขอบรรพชาเป็นเพียงสามเณรเท่านั้น ให้ยกสองบทว่า...
"ละเภยยัง อุปสัมปะทัง" นั้นออกเสียหัวข้อย่อย + การบวชแบบเอสาหัง

อุปสมบทวิธีและการรักษาอุโบสถศีลจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย