"นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๖. "มนุษย์ ๓ จำพวก/ภรรยาให้เอาศีลไปคืน"

 วิริยะ12    5 มี.ค. 2560

 "นายพรานคืนศีล" ตอนที่ ๖. "มนุษย์ ๓ จำพวก/ภรรยาให้เอาศีลไปคืน"
โดย หลวงปู่จันทา ถาวโร

๖. "มนุษย์ ๓ จำพวก/ภรรยาให้เอาศีลไปคืน"


.. ไปถึงบ้านแล้วภรรยานั้นเห็นสามีกลับมาแล้ว ก็มาต้อนรับ มาแล้วไม่เห็นเนื้อ ปลา อาหารอะไรติดตัวมาก็ซักถาม

"โอ๋ .. พ่อนายพราน ไปทำอะไรหนอ? วันนี้ ไม่เห็นเนื้อ ปลา อาหารอะไรติดตัวมา"
"โอ้ .. วันนี้ฉันไปพบพระชะระภูตะเถระ พระกรรมฐาน ผู้เจริญอันประเสริฐ มีกิริยา กาย วาจา ใจ สงบเสงี่ยมเรียบร้อยดี น่าเลื่อมใส แล้วฉันก็สนทนาธรรมกับท่าน ทุกอย่างท่านแสดงให้ฟัง นั่นแหละ

มนุษย์ทั้งหลาย เกิดมาในโลกนี้มีหลายจำพวก "๑. มัชฌิมมนุส ๒. อุตมมนุส ๓. หีนมนุส"

๑. "มัชฌิมมนุส" ได้แก่ผู้เจริญ "พุทโธ ธัมโม สังโฆวัตร ศีล สมาธิ ปัญญาวัตร มรรค ๘ โพชฌงค์ ๗ วัตร สมถะ วิปัสสนาวัตร" วัตรตัง ยังวัตร เป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากเครื่องร้อยรัด อวิชชา ตัณหา

๒. "อุตมมนุส" มนุษย์นั้น ผู้มีธรรมอันเลิศ "มาเจริญธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ได้บรรลุนิยโตธรรม" นับตั้งแต่พระโสดาปัตติผล ขึ้นไปเป็นขั้น ๆ นี่แหละ ชื่อว่า มนุสสภูโต" เป็นผู้มีธรรมอันสูวส่งยิ่งเลิศประเสริฐแท้

๓. "หีนมนุส" มนุษย์ต่ำช้าลามก นั่นแหละ "เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งแท่ง แต่แล้วก็เอาแต่กิเลสมาฉาบทาจิตใจ ไม่ได้น้อมเอาธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มาประดับเป็นเครื่องล้างบาป กลั่นกรองกิเลสไม่มี" จึงชื่อว่า "หีนมนุส" เรากับท่านเป็นหีนมนุสนะ

โอ๋ .. อย่างนั้นก็ดีนะ "แต่ของเหล่านี้กินเป็นอาหารได้ไหมเล่า พระไตรสรณะคมน์ ศีล ๕ ศีล ๘ พุทโธ ธัมโม สังโฆ ก็ดีหรืออะไรก็ดีนั้น จะกินแทนอาหารได้ไหมเล่า" ของเหล่านี้มีแต่ชื่อเสียงเรียงนามเท่านั้น ไม่เห็นตัวตน เหมือนชิ้นเนื้อทั้งหลายทั้งปวงนั้น อย่างนี้ไม่ดี ฉันไม่ชอบ

"ถ้าท่านอยากเป็นสามีของฉันอยู่ต่อไปข้างหน้า ก็จงเอาไปคืนให้ท่านเสีย ธรรมทั้งหลายเหล่านี้ ฉันไม่ชอบ" อยู่ไปท้องก็แห้งนะ อดกิน นั่นแหละ ถ้าขืนเอาต่อไป จะไม่ได้อยู่ร่วมกันนะ

เออ .. "ให้ฉันภาวนาสัก ๒ - ๓ วันก่อนนะ" มันเย็นใจสบายดี "เมื่อจิตสงบรวมลงสู่ขั้นขณิกะ มันสงบดีนะ กายลหุตา กายเบา จิตลหุตา จิตเบา" นั่นแหละ "ร่าเริงบันเทิงดี ปิติเกิดขึ้น ขนพองสยองเกล้า น้ำตาไหลไม่เคยเห็นอย่างนี้" แหม .. มันสุขจริง ๆ นะ ..

(มีต่อ ตอนที่ ๗. "นายพรานคืนศีล/พระเถระ ให้นำไปคืนพระพุทธเจ้า ที่วัดเชตวันฯ") DT014902

วิริยะ12

5 มี.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5098 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย