"เนื้อนาบุญของตน" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    17 ธ.ค. 2560

 "เนื้อนาบุญของตน"

" .. "ศีล" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง "สมาธิ" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง "ปัญญา" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง "ทาน" ก็เป็นเนื้อนาบุญอันหนึ่ง ทั้งนักบวชและฆราวาสผู้บำเพ็ญตามนี้ "จัดว่าเป็นผู้บำเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตน"

"วันนี้บำเพ็ญ วันหน้าก็บำเพ็ญ" ไม่ลดละในเนื้อนาบุญของตน "จนสามารถทำศีล ทำสมาธิ ทำปัญญาให้สมบูรณ์ขึ้น แล้วก็กลายเป็นความร่มเย็นแก่ตนอย่างเต็มที่"

เมื่อมีความเพียรบำเพ็ญตนให้เป็นเนื้อนาบุญของตนได้แล้ว "ก็สามารถเป็นเนื้อนาบุญ คือให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนได้เช่นเดียวกัน" แนวทางขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ ท่านได้ดำเนินมาอย่างนี้ทั้งนั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=1956&CatID=9   DT014902

วิริยะ12

17 ธ.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5321 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย