ทางสายพระพุทโธ (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12   "ทางสายพระพุทโธ"

" .. ภาวนา "พระพุทโธ" ในการปฏิบัติ อาจเปรียบได้กับ "กำลังเดินอยู่บนทางสายพระพุทโธ" ทางสายนี้มีจุดหมายสำคัญมากมายหลายจุดเป็นธัมมะก็เช่น "เห็นเกิดดับ เห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เห็นอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค" เป็นต้น

ถ้าเดินอยู่บน "ทางสายพระพุทโธ" คือ "ภาวนาพระพุทโธไว้ให้ทุกเวลา" ไม่ต้องเจาะจงเฉพาะนั่งสมาธินั่งปฏิบัติเท่านั้น แต่ให้ถือเป็นกิจวัตร คือหน้าที่ที่ต้องทำเป็นประจำทุกเวลาที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ จะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำ หรือทำงานด้วยกายมิใช่ด้วยใจ ใจว่างจากงานอยู่ "ภาวนาพระพุทโธ" ไว้

อย่าทิ้งไปใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งใดอื่น เปรียบการภาวนา "พระพุทโธ" ก็เพื่อให้เข้าใจความจริงอย่างชัดแจ้งว่า ถ้าเดินอยู่บน "ทางสายพระพุทโธ" ไม่หยุดแวะเวียนไปคิดนั้นคาดนี่ ก็จะถึงจุดหมายอันควรถึงอันปรารถนาถึงแน่นอน "ทางสายพระพุทโธ" จะนำไปถึงหลายต่อหลายจุดดังกล่าวมาแล้ว .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
    

5,420


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย