"อย่าเป็นคนใจสั้น" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12  

 "อย่าเป็นคนใจสั้น"

" .. เกิดเป็นคนในชาตินี้ "อย่าเป็นคนใจสั้นคันเครง" จงมีใจกว้างขวางเผื่อแผ่เจือจาน จิตใจเบิกบาน หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส "นั่งที่ไหนอยู่ที่ใด ก็ให้มีจิตเมตตากรุณาแก่บุคคลและสัตว์โลกทั้งปวง"

มุ่งหวังให้บุคคล "สัตว์โลกทั้งปวงอยู่เย็นเป็นสุข พ้นจากความทุกข์" ผู้ตั้งจิตอย่างนี้และฝึกหัดจิตของเขาให้เจริญภาวนา "เมตตาแก่สัตว์อยู่เนื่องนิจติดต่อกันไปจนเคยชิน" ก็จะถอนใจสั้น ใจเห็นแต่ประโยชน์ตน ใจแคบ ใจน้อย ใจเบา ใจไม่เอาถ่าน ใจขี้คร้านภาวนา ทั้งหมดก็จะถอดถอนออกหมดสิ้น

"แล้วใจดวงนี้ก็จะใสสะอาด" สามารถสร้างบารมีให้เต็มทีในชาตินี้เลย ฉะนั้น "ผู้ใดใจสั้นก็ให้ยาว ใจดำก็ให้ขาว จงทำใจของตนให้นาน จนหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเทอญฯ" .. "

"ธรรมเมตตา"
หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร
 

5,580


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย