ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์กัณฑกะ ตอน"ธรรม"ชาติ จัดพอดี

 กัณฑกะ  

"ธรรม"ชาติ จัดพอดี ที่ปัจจัย
เมื่อดินน้ำ ลมไฟ ได้ครบธาตุ
ยุติ"ธรรม" ความพอดี ที่เกินขาด
ทุกชนชาติ มีดีชัด ที่วัฒน"ธรรม"

คุณ"ธรรม" ความดี มีคุณค่า
"ธรรม"ดา มีทั่วไป ในทุกที่
"ธรรม"วินัย ให้พระเณร เป็นสงฆ์ดี
ญาติ"ธรรม"นี้ ฆราวาส ปฏิบัติ"ธรรม"

พุทธะผู้ รู้แจ้ง แห่งเหตุผล
ผู้ตื่นตน ผู้เบิกบาน ด้วยการให้
ไม่เลือกชั้น วรรณะ เปี่ยมพระทัย
ทรงมอบไว้ ทุนพื้นฐาน ทานพระธรรม

พุทธศาสนา ปัญญาเลิศ ประเสริฐซื่อ
อย่านับถือ เพียงกำเนิด เกิดมาได้
เรียนรู้ลึก ฝึกจริงจัง อย่างตั้งใจ
กรองชั่วร้าย เลือกทำที่ ดีแท้จริง

พระพุทธองค์ ทรงสละ ราชสมบัติ
วัง-กษัตริย์ มาอยู่ป่า ศึกษาศาสน์
ทรงตรัสรู้ กฏแห่งกรรม ธรรม-ชาติ
แพร่ประกาศ ให้ทุกคน ได้พ้นทุกข์ศูนย์เผยแผ่ธรรมะออนไลน์ กัณฑกะ
www.youtube.com/witsanutripprasert

6,016


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย