ให้ทานได้เพราะชนะความโลภในใจ : หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป

 จำปาพร    4 ส.ค. 2558

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

...

เหตุฉะนั้นการที่บุคคลจะเสียสละ
บริจาคทำคุณงามความดีได้เพราะเป็นผู้มีชัยชนะละกิเลส
คือ ความโลภ ความตระหนี่ ความเหนียวแน่น
หวงแหนทรัพย์สมบัติอันหามาได้ยากด้วยความลำบากนั้น
เสียสละบริจาคได้ เรียกว่า บุคคลละความโลภ
ออกจากดวงใจให้เบาบางลงไป

เหตุฉะนั้นเมื่อทุกคนได้ถวายผ้าป่าบังสุกุลจีวรและปัจจัยไทยธรรมแล้ว
ทุกคนก็คงมีความปลื้มปีติยินดีในคุณงามความดีของตนเอง
แม้จะเป็นด้านวัตถุก็ตาม ก็เป็นคุณงามความดี
เป็นปัจจัยที่จะอำนวยผลให้เราพวกท่านทั้งหลาย
ได้รับซึ่งความสุขความสบายได้

คนเราที่เกิดขึ้นมาแล้ว หากจะสร้างคุณงามความดีได้
เรียกว่า ชีวิตมีกำไร มีคุณค่าสูง หากเกิดขึ้นมาแล้ว
ไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรแล้ว ชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์
ที่จะพึงได้พึงถึงคุณงามความดี ก็ไม่ได้ไม่ถึง
เพราะไม่สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตน
ตนนั้นจะเกิดชาติใดภพใด ก็ย่อมมีแต่ความทุกข์
เป็นผลที่บุคคลไม่ได้ทำความดี

บุคคลที่ได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้เป็นที่พึ่งของตนนั้น
ผลแล้วจะออกมาคือ ได้รับซึ่งคุณงามความดีที่ตนเองได้สร้างเอาไว้
สร้างสิ่งใด กรรมอันใดไว้ เป็นบุญเป็นกุศล
ผลบุญนั้นจึงอำนวยผลให้มีความสุขDT017019

จำปาพร

4 ส.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5271 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย