"ผลของความอ่อนน้อม" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12  


 "ผลของความอ่อนน้อม"

" .. ความได้เกิดในชาติตระกูลสูงย่อมเกิดแต่ความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม "ความได้เกิดในชาติตระกูลสูงเป็นผลที่ตรงกับเหตุ คือความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม"

ความอ่อนน้อมต่อผู้ที่ควรได้รับความอ่อนน้อม ย่อมทำให้ได้เกิดในชาติตระกูลสูง "ความได้เกิดในชาติตระกูลสูงจักทำให้ได้รับความอ่อนน้อม แตกต่างกับความเกิดในชาติตระกูลต่ำ" ผลย่อมตรงต่อเหตุดังนี้ .."

"แสงส่องใจ ๒๕๓๓"
สมเด็จพระญาณสังวรฯ
    

5,434


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย