"ท่านสอนกายวาจาใจให้สุจริต" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

.
 "ท่านสอนกายวาจาใจให้สุจริต"

" .. พระพุทธเจ้าสอนธรรมที่ตัวคนเรา "ตัวคนเรานี้ก็มีกาย วาจา ใจ" ถ้าไม่ครบทั้งสามก็สอนไม่ได้ "เพราะศาสนาจะตั้งอยู่ได้ก็ที่ กาย วาจา ใจ" คนตายแล้วไม่สามารถรักษาศาสนาไว้ได้

"สอนให้คนประพฤติ กาย วาจา ใจให้สุจริต" โลกอันนี้จะเป็นโลกขึ้นมาก็เพราะคน "คนสร้างโลกให้เกิดขึ้น" ศาสนาตามมาสั่งสอนโลกเพื่อให้โลกอยู่เป็นสุข "โลกจะฉิบหายเสื่อมสูญก็เพราะคนเราไม่มีศีลธรรม" ให้เข้าถึงข้อปฏิบัติที่สุจริต .. "

(หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
แสดงธรรมเทศนา ที่วิหารอาโลกิเตศวร จาร์กาตา    

5,384


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย