การภาวนาเป็นกิจจำเป็น : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 จำปาพร    25 มี.ค. 2558

การปฏิบัติบูชาภาวนาเป็นสิทธิของบุคคลเรา
เราต้องการเร็ว เราก็ไปให้เร็ว เดิน-วิ่งให้เร็ว
ก็ถึงจุดหมายปลายทางเร็ว
ถ้ามัวช้า เก็บดอกไม้ข้างทางอยู่
ดอกนั้นก็สวย ดอกนี้ก็สวย
เลยไปไม่ถึงไหน..อยู่แค่นั้นแหละ

เมื่อจิตก้าวสู่ความสงบ คือ สมาธิแล้ว
อย่าพึงติดความสงบ คือ สมาธิ
เมื่อพิจารณาธรรมทั้งหลายก็อย่าให้เกินกว่าเหตุ
ให้มีเวลาพักเข้าความสงบบ้าง
เพื่อเป็นกำลังหนุนปัญญาให้คมกล้าแก่การตัดฟันกิเลส
ซึ่งเป็นเหมือนยางเหนียว

เมื่อสมถะกับวิปัสสนาดำเนินเคียงคู่กันไปโดยความสม่ำเสมอ
ไม่ให้ยิ่งหย่อนข้างใดข้างหนึ่ง ..จะพึงถึง "สันติธรรม"
โดยปราศจากอุปสรรคใดๆทั้งสิ้น

การบำเพ็ญจิตภาวนาเป็นกิจจำเป็น
สำหรับบุคคลผู้หวังพึ่งตน
ตามธรรมมีว่า อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ
ตนเป็นที่พึ่งของตน

...

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน
วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานีDT017019

จำปาพร

25 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  4995 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย