การน้อม "พระพุทธคุณ" ใส่ตัว : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    9 มี.ค. 2558


"พุทธคุณ" นี้ คือ ความดีอันดับหนึ่ง
ซึ่งเกิดจากความค้นคว้าของนักปราชญ์

เกิดจากพระพุทธเจ้า หมายถึง คุณความดี
ไม่ใช่รูปกาย,เป็นเรื่องจิตใจของพระองค์
ความดีชนิดหนึ่งซึ่งเกิดในร่างกายของพระองค์
คือ "พุทธคุณ" โดยอรรถกถามี ๓ คือ

๑.) พระปัญญาคุณ
๒.) พระวิสุทธิคุณ
๓.) พระกรุณาธิคุณ

"วิสุทธิคุณ คือ ความสุจริต"

"กายสุจริต" กายของเราจะไม่แตะต้องกับความชั่วทุจริต
นั่งดี นอนดี เดินดี อย่าให้อกุศลเกิดขึ้นแม้แต่เท่าเมล็ดงา

วจีของเราก็สุจริต เราจะพูดเรื่องโลกก็ดี
ให้มันตกอยู่ในลักษณะสุจริต
พูดเรื่องธรรมก็ดี ให้ตกอยู่ในลักษณะสุจริต
เช่นนี้..วาจาของเราก็จะกลายเป็น "วจีสุจริต" เป็นความดี

"มโนสุจริต" ดวงจิตของเราก็เช่นเดียวกัน
อย่าให้ตกไปในโทษ กล่าวง่ายๆ ก็คือ
ความเกลียด ความโกรธ ความพยาบาท
เรามารักษาศีลอยู่นี้ ก็อย่าให้ดวงจิต
มันเกิดความโกรธ เกลียด เขาจะว่าดีก็สบาย
ว่าไม่ดี..ก็สบาย ให้ใจมันเบิกบาน

เมื่อความดี ๓ ประการนี้
เข้ามาสันนิบาตในร่างกายของเรา
ก็เรียกว่า เรามี "พุทธคุณ" ประจำตัว

...

พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการDT017019

จำปาพร

9 มี.ค. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5264 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย