"สติเป็นสำคัญ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12  

.
 "สติเป็นสำคัญ"

" .. "กิเลสเกิดขึ้นจากสังขาร คือความคิดปรุง" สังขารนั้นเป็นสังขารสมุทัยดันออกมา พอเผลอเมื่อไรมันจะออก ออก ๆ "ถ้าสติติดอยู่แล้วกิเลสเหล่านี้จะไม่ออก" ถึงมีก็ไม่ออก มีแต่ชำระกันออกเรื่อย ๆ แหละ

แล้วค่อยเบาลง ๆ "พอเผลอสติเท่านั้นมันจะออกทันที ๆ นักภาวนาต้องรู้ รู้อย่างนี้" ไม่รู้อย่างนี้แก้ไม่ตกแก้กิเลส มีแต่เพิ่มกิเลสขึ้นไป "ฐานที่ตั้งแห่งความเพียรและแก้กิเลสโดยลำดับนั้น คือสติเป็นสำคัญ" ใครอย่าลืมนะคำนี้ .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3751&CatID=2


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• บอกบุญ

• อารมณ์เป็นของกู เดือดร้อน ฉิบหาย

• ถ้าเจริญภาวนาไม่ทอดธุระ

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย