"สัจจะ คือความจริง" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)
 วิริยะ12   6 ธ.ค. 2557

 "สัจจะ คือความจริง"

" .. เมื่อกระทำดีไว้ ชาติหน้าจะมีหรือไม่มี ก็คงเป็นความดีอยู่นั่นเอง
เมื่อกระทำกรรมชั่วไว้ ชาติหน้าจะมีหรือไม่มี ก็คงเป็นความชั่วอยู่นั่นเอง

เมื่อเป็นกรรมดี ความจริงก็หาชั่วไปได้ไม่
เมื่อเป็นกรรมชั่ว แม้ใครจะว่าดีก็หาดีไปไม่

ดีก็ต้องเป็นดี ชั่วก็ต้องเป็นชั่วเสมอ
เป็นสัจจะ คือความจริง .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช ลกลมหาสังฆปริณายก
 DT014902

วิริยะ12

6 ธ.ค. 2557
 เปิดอ่านหน้านี้  3539 

  ความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย