"เกิดจากใจตัวเดียว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12  

 "เกิดจากใจตัวเดียว"

" .. ผู้ทำความเพียรภาวนาทั้งหลาย ถ้าไม่เห็น "ใจ" ตัวเองแล้ว
จะไม่มีการชำระกิเลสของตนได้

ความโลภ โกรธ หลงและนิวรณ์ทั้ง ๕ เกิดจากใจตัวเดียว .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    

5,380


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย