"ศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    25 มี.ค. 2565

.
 "ศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์"

" .. ศีล มีหลายประเภท นับแต่ ศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ถึง ศีล ๒๒๗ ตามประเภทของบุคคลที่จะควรรักษาให้เหมาะแก่เพศและวัยของตน "เฉพาะศีล ๕ เป็นศีลที่จำเป็นที่สุดสำหรับฆราวาส" ผู้เกี่ยวข้องกับสังคมหลายชั้น "จึงควรมีศีลเป็นเครื่องรับรองความบริสุทธิ์ของตน" และรับรองความบริสุทธิ์ของกันและกันต่อส่วนรวมที่เกี่ยวแก่ผลได้เสีย อันอาจเกิดมีได้ในวงงานและสังคมทั่วไป

"คนมีศีล ๕ ประจำตนคนเดียวหรือ ๒ คนเข้าทำงาน" ในวงงานหนึ่งงานใดจะเป็นงานบริษัทห้างร้าน หรืองานรัฐบาลซึ่งเป็นงานแผ่นดินก็ตามจะเห็นได้ว่า "คนมีศีล ๕ เพียงคนเดียวหรือ ๒ คนนั้น จะได้รับความนิยมชมชอบความไว้วางใจในกิจการต่าง ๆ มีการเงิน เป็นต้น" จากชุมนุมชนในวงงานนั้น ๆ เป็นอย่างดียิ่ง .. "

"ปัญญาอบรมสมาธิ" พระธรรมวิสุทธิมงคล
(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)    DT014902

วิริยะ12

25 มี.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5366 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย