"ให้รักษาใจดวงนี้แหละ" (หลวงปู๋เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    2 เม.ย. 2567

"ให้รักษาใจดวงนี้แหละ"

" .. ขึ้นชื่อว่าจิตใจนี้ "ถ้าปล่อยให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาก ๆ เข้าแล้ว คิดไปทางอกุศล" ไม่เป็นหนทางแห่งความสุขเลย "อันบุคคลจะมีความสุขได้ ก็เพราะมารักษาใจดวงนี้แหละ" ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในธรรม

"ตั้งมั่นอยู่ในศีล ทางกาย ทางวาจา ก็ไม่ล่วงพุทธบัญญัติ อันนี้ก็เป็นความสุขขั้นหนึ่ง" บุคคลผูเม่มีบาปอยู่ในกาย อยู่ในวาจา อยู่ในใจแล้วก็มี ความสุขขั้นหนึ่งอยู่แล้ว แต่สุขขั้นนี้ก็ยังไม่พอ

"ต้องเจริญสมาธิสมถภาวนา เข้าไปเพ่งใจ ให้เข้าถึงความสงบ ให้นิวรณธรรมทั้งห้าระงับดับไป ใจรวมลงเป็นหนึ่ง" อันนี้ยิ่งมีความสุขมากกว่านั้นอีก "มีความสุขมากกว่ารักษาศีลนั้นอีก" .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
(หลวงปู๋เหรียญ วรลาโภ)
DT014902

วิริยะ12

2 เม.ย. 2567
 เปิดอ่านหน้านี้  117 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย