."เรืออันประกอบด้วยธรรมะ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "เรืออันประกอบด้วยธรรมะ"

" .. "เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ ได้มาพบพระพุทธศาสนา" พบคำสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งชี้บอกอุบายกำจัดกิเลสตัณหาเหล่านี้ไว้อย่างถูกต้อง "เมื่อผู้ใดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างจริงจังแล้ว ก็จะทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกไปจากจิตใจอย่างแท้จริง"

การที่บุคคล "พยายามฝึกฝนจิตก็ดี ฝึกฝนกายก็ดี ฝึกฝนวาจาก็ดีให้ตรงต่อศีล สมาธิ ปัญญา" นั้น นั่นว่าอุปมาอย่างกับบุคคลต่อเรือที่กำลังจะข้ามไปสู่ฝั่งโน้น "การที่เรามาปฏิบัติตามศีล สมาธิ ปัญญา นี่ เรียกว่าเราพยายามต่อเรือ"

"เรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะ" ไม่ใช่ประกอบด้วยไม้ ด้วยเหล็ก "เอาธรรมะต่าง ๆ มารวมกันเข้า เห็นลำเรือสำหรับให้ดวงจิตนี้ได้อาศัยข้ามจากโอฆะ" แห่งแก่งกันดารคือความโลภ ความโกรธ ความหลง หรือว่าราคะตัณหาพวกนี่ .. "

"ธรรมโอวาทหลวงปู่เหรียญ"
พระสุธรรมคณาจารย์ (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 

5,424จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย