"ขันธ์ห้า คือกายกับจิต" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    18 ส.ค. 2566

.
 "ขันธ์ห้า คือกายกับจิต"

" .. การปฏิบัตินี้ "จึงให้ดูจิตของตนเอง เอาจิตมาดูกาย พิจารณากาย" เพราะความจริงมันอยู่ที่ตรงนี้ เราจะต้องเข้าไปดูความจริง "เอาจิตมาดูกายเพราะความจริงอยู่ตรงนี้ "ความจริงของขันธ์ห้าก็คือกายกับจิต" มันแสดงความจริงของมันอยู่ กระทั่งวันกระทั่งคืน

ให้เราเรียนรู้จิต "ศึกษาจิต พูดกับจิต ศึกษาจิตให้เห็นจิต" ความจริงก็จะปรากฏขึ้น "คือเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา" อยู่ที่กายกับจิตนี้ "ผู้ปฏิบัติเอาจิตมาพิจารณา ดูกายก็จะได้เห็นความจริง" จะได้เห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา "เมื่อเห็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตาแล้ว ก็ชื่อว่าเราเห็นธรรมะ" ที่แน่นอน .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
 DT014902

วิริยะ12

18 ส.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5185 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย