"กิเลส ไม่กว้างไม่แคบ ขนาดเท่าเบญจขันธ์"

 วิริยะ12    2 ก.พ. 2558

 "กิเลส ไม่กว้างไม่แคบ ขนาดเท่าเบญจขันธ์"

" .. การภาวนาเพื่อความรู้ความฉลาด จงค้นลงที่เบญจขันธ์
บ่อเกิดกิเลสตัณหา อยู่ที่ขันธ์ แดนพ้นทุกข์ก็อยู่ที่ขันธ์

จะกำหนดทุกข์ก็ดี อนิจจังก็ดี อนัตตาก็ดี ในลักษณะใดก็ตาม
จงกำหนดให้ประจักษ์ใจจริง ๆ สิ่งเหล่านี้มีอยู่ที่ขันธ์ทั้งนั้น

ความทุกข์ ทุกข์ตลอดอวัยวะและตลอดกาล ไม่เที่ยงและอนัตตาก็เช่นเดียวกัน
ประกาศอยู่ที่ขันธ์ทุกเวลาไม่มีว่างเว้น เห็นความจริงจากขันธ์แล้ว หายเพลินหายโศก

กิเลสไม่กว้างไม่แคบ ไม่มากไม่น้อย มีขนาดเท่าตัวหรือเท่าเบญจขันธ์เท่านั้น .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน    DT014902

วิริยะ12

2 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5358 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย