"คิดเอาเองกับความเห็นจริง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    24 ก.ค. 2566

.
 "คิดเอาเองกับความเห็นจริง"

" .. ความคิดเอาเองกับความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญาไม่เหมือนกัน "ความคิดเอาเองแม้บางทีอาจจะถูกต้องได้ แต่ก็เป็นการบังเอิญ แต่ความเห็นจริงเพราะมีสติพิจารณาด้วยปัญญาจะถูกต้องเสมอ ไม่เป็นการบังเอิญ"

"พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้สติ ใช้ปัญญา" พิจารณาให้เห็นความจริงทุกอย่าง "ไม่ได้ทางสอนให้คิดเอาเอง" พุทธศาสนิกผู้เคารพในพระพุทธองค์ จึงควรต้องเคารพปฏิบัติตามที่ทรงสอนนี้ด้วย .. "

"สิ่งที่มีค่ากว่าเงินทอง"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

24 ก.ค. 2566
 เปิดอ่านหน้านี้  5263 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย