"หลวงปู่ฝั้นกับในหลวง"

 วิริยะ12  

 "หลวงปู่ฝั้นกับในหลวง"

" .. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าก็ได้เสด็จพระราชดำเนินไปกราบนมัสการหลวงพ่อฝั้นถึงวัดด้วย

ในคราวเสด็จพระราชทานผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ครั้งแรก พ.ศ. ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนมัสการถามหลวงพ่อฝั้นความสำคัญ

"ทำอย่างไร ประเทศชาติ ประชาชนจะอยู่ดีกินดี มีความสามัคคีปรองดองกัน"

"ให้เข้าหาพระศาสนา เพราะศาสนาสอนให้ละชั่วกระทำความดี ทำใจให้ผ่องใส" หลวงพ่อถวายวิสัชนา

"คนส่วนมากทำดี คนส่วนน้อยทำชั่ว จะทำให้คนส่วนมากเดือดร้อนไหม ทำอย่างไรจึงจะแก้ไขได้"

ขอถวายพระพร "ทุกวันนี้คนไม่รู้ศาสนา จึงเบียดเบียนกัน" ถ้าคนเรานึกถึงคนแล้วก็ไม่เบียดเบียนกัน เพราะต้องการความสุขความเจริญ คนอื่นก็เช่นกัน คนทุกวันนี้เข้าใจว่า "ศาสนาอยู่กับวัด อยู่ในตู้ ในหีบ ในใบลาน อยู่กับพระพุทธเจ้าประเทศอินเดียโน่น" จึงไม่สนใจ

"บ้านเมืองจึงเดือดร้อนวุ่นวาย" มองหน้ากันไม่ได้ "ถ้าคนเราถือกันเป็นบิดามารดา เป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็สบาย" ไปมาหาสู่กันได้ เพราะใจเราไม่มีเวร เวรก็ไม่มี ใจเราไม่มีกรรม กรรมก็ไม่มี

ฉะนั้น "ให้มีพรหมวิหารธรรมอย่างมหาบพิตรเสด็จมานี้ ทุกอย่างเรียบร้อยหมด" .. "

ชีวประวัติและปฏิปทา
หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 

5,512

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย