ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย


.
 "ศีล เครื่องปราบบาปทั้งหลาย"

" .. "ศีล เป็นรากเหงาเค้ามูลของกุศลธรรมทั้งปวง" โลกียบุญกุศล โลกุตรบุญกุศล เกิดขึ้นจากศีล ฉะนั้น "เราต้องเจริญรักษาศีลให้สมบูรณ์เสียก่อน นักบวชในศาสนาพุทธถ้าเป็นผู้ไร้ศีลธรรมแล้ว ไม่รักษาศีลให้บริสุทธิ์ผ่องใสนั้นก็เป็นโมฆะ" การบวชก็ไม่มีหวังจะพ้นทุกข์ไปได้ เศร้าหมองทุกอย่างไม่เป็นไป

"ถ้านักบวชไม่มีศีลแล้ว ก็แคล้วคลาดจากมรรคผลธรรมอันวิเศษ" สวรรค์ นิพพานไม่มีแก่นักบวชเหล้านั้น "เพราะศีลเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลส ศีลเป็นเครื่องล้างกิเลส ศีลเป็นเครื่องปราบบาปทั้งหลายทั้งปวง" เมื่อไม่มีศีล ก็เป็นโมฆะในการบวช ไม่ดี ฉะนั้น "จงรักษาศีลให้สมบูรณ์อยู่ทุกเมื่อ อย่าให้เศร้าหมอง อย่าให้ด่างพร้อย" .. "

"พระวินัย ๒๒๗"
หลวงปู่จันทา ถาวโร
 

4,179


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย