"เรียกว่า เป็นภิกษุแท้" (หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)

 วิริยะ12  

.
 "เรียกว่า เป็นภิกษุแท้"

" .. เมื่อบุคคลปลงผม หนวด เคราออกหมด แล้วและได้ครองผ้ากาสาวพัสตร์เรียบร้อยแล้ว "ก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้" แต่ยังเป็นได้ เพียงแต่ภายนอกเท่านั้น "ต่อเมื่อเขาสามารถปลงสิ่ง ที่รกรุงรังทางใจ อันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้ว" ก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้

ศีรษะที่ปลงผมหมดแล้ว สัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อย เช่น เหา ย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใด "จิตที่พ้นจากอารมณ์ ขาดจากการปรุงแต่งแล้ว ทุกข์ก็อาศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้น" ผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ควร "เรียกเอาว่า เป็นภิกษุแท้" .. "

"หลวงปู่ฝากไว้"
หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 

5,387


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย