"ทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 เม.ย. 2563


 "ทำบาปเอง ย่อมเศร้าหมองเอง"

" .. บาปนั้นโดยมากเข้าใจว่า "หมายถึงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเขาเท่านั้น" แต่ที่จริงมีความหมายกว้างไกลกว่านั้น "การทำความเดือดร้อนให้เกิดแก่คนใดสัตว์ใดเป็นบาปทั้งสิ้น" เป็นสิ่งไม่พึงทำทั้งสิ้น เพราะเมื่อทำแล้วย่อม เป็นไปตามพุธศาสนสุภาษิตว่า "ตนทำบาปเองย่อมเศร้าหมองเอง"

"การทำบาป เหมือนการนำน้ำโสโครกน้ำสกปรกมาทาตน" ตนย่อมใสโครกย่อมสกปรกย่อมเศร้าหมอง "การไม่ทำบาปก็เปรียบเหมือนการไม่นำน้ำโสใครกน้ำสกปรกมาทาตน" ตนย่อมหมดจดจากความโสโครก ความสกปรก .. "

"แสงส่องใจ"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 
   DT014902

วิริยะ12

23 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5371 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย