"ปัจจุบันเท่านั้น สำเร็จประโยชน์ได้" (หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

 วิริยะ12  

.
 "ปัจจุบันเท่านั้น สำเร็จประโยชน์ได้"

" .. "สิ่งที่ล่วงไปแล้ว ไม่ควรทำความผูกพัน" เพราะเป็นสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่างแท้จริง แม้กระทำความผูกพันและหมายมั่นให้สิ่งนั้น กลับมาเป็นปัจจุบัน ก็เป็นไปไม่ได้ "ผู้ทำความสำคัญมั่นหมายนั้นเป็นทุกข์แต่ผู้เดียว" โดยความไม่สมหวังตลอดไป

"อนาคตที่ยังมาไม่ถึงนั้น เป็นสิ่งไม่ควรไปยึดเหนี่ยวเกี่ยวข้องเช่นกัน" อดีตควรปล่อยไว้ตามอดีต อนาคตควรปล่อยไว้ตามกาลของมัน "ปัจจุบันเท่านั้นจะสำเร็จประโยชน์ได้" เพราะอยู่ในฐานะที่ควรทำได้ไม่สุดวิสัย .. "

"ภูริทตฺตธมฺโมวาท"
(หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
 

5,479


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย