"บันทึกธรรม" (หลวงปู่ลี กุสลธโร)

 วิริยะ12  

.
 • บันทึกธรรม•

" .. ในสมุดบันทึกเล่มเก่า ขาดวิ่นไปบางส่วน องค์พ่อแม่ครูจารย์หลวงปู่ลี กุสลธโร ได้ลิขิตธรรมเอาไว้ว่า .. "บุญและบาปย่อมแบ่งสัตว์ทั้งหลายให้ต่ำช้าหรือประณีต" สมกับโบราณเป็นผู้บัณฑิต ท่านแสดงอานิสงส์ไว้ ดังนี้ ..

• "ผู้ใดมีใจงดเว้นจากปาณาติบาต" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์อายุยืน
• "ผู้ใดเบียดเบียนผู้อื่นให้เจ็บกายได้ทุกข์เพราะทุบตี" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีโรคมาก
• "ผู้ใดงดเว้นจากเบียดเบียน" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีโรคน้อย
• "ผู้ใดมักโกรธแรงกล้า" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีพรรณสรีระกายทุรพลเศร้าหมองไม่ผ่องใสงดงาม
• "ผู้ใดสกัดกลั้นโกรธหนักเสียให้เบาบาง" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีพรรณสรีระกายวิเศษผ่องใสงดงาม
• "ผู้ใดมีความริษยาในลาภสักการะของผู้อื่นแรงกล้าแน่นหนาอยู่ในสันดาน" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีศักดาเดชานุภาพน้อย
• "ผู้ใดไม่ริษยามีสันดานชุ่มด้วยมุทิตาในลาภสักการะของผู้อื่น" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีศักดาเดชานุภาพมาก
• "ผู้ใดไม่บริจาคจำแนกแจกทาน" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีโภคทรัพย์น้อยยากจนไม่ไพบูลย์

• "ผู้ใดมักจำแนกแจกทาน" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์มีโภคทรัพย์สมบัติมากไม่ขัดสน
• "ผู้ใดมีสันดานกระด้างมีมานะในสันดานมาก" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้เกิดในตระกูลต่ำ
• "ผู้ใดไม่กระด้างเป็นผู้อ่อนน้อมไม่มีมานะเป็นเหตุ" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เกิดในตระกูลสูง
• "ผู้ใดไม่หมั่นเข้าไปหาสมณพราหมณ์ ถามถึงบาปบุญคุณโทษ" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ เป็นผู้มีปัญญาทุรพลโฉดเขลา
• "ผู้ใดหมั่นเข้าไปถามบาปบุญคุณโทษกับสมณพราหมณ์" ผู้นั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์เป็นผู้มีปัญญามาก

"ลิขิตธรรมดังกล่าวข้างต้น บ่งบอกถึงความที่องค์ท่านใฝ่ศึกษาโดยตนเองเป็นอย่างมาก" แม้โดยส่วนมากชีวิตในเพศสมณะของท่านจะอยู่แต่ในป่าเขาลำเนาไพรก็ตาม "แต่องค์ท่านมีปริยัติสมบัติ ปฏิปัตติสมบัติ และปฏิเวธสมบัติ" รอบรู้ในทานศีลสมาธิปัญญาโดยสมบูรณ์ครบถ้วน .. "

"ธรรมลี เศรษฐีธรรม"
หลวงปู่ลี กุสลธโร
 

5,441


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย