Life can be found only in the present moment

 ลูกโป่ง  

“Life can be found only in the present moment.
The past is gone, the future is not yet here,
and if we do not go back to ourselves in the present moment,
we cannot be in touch with life.”

~Thich Nhat Hanh~


• ค่าจ้างเรือ ( อาวาริยชาดก )

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• ๒๑.ปางประสานบาตร

• แบ่งกันไม่ลงตัว ( ทัพพปุบผาชาดก )

• 90(05/04/64) เวลา 18.00 น. บรรยายธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย