"บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    23 ก.พ. 2564

.
 "บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง"

" .. "การเพ่งโทษตนเอง เป็นการฝึกตนที่ได้ผลจริง" บัณฑิตไม่มีความเพ่งโทษผู้อื่น "บัณฑิตจะเพ่งโทษตนเอง" การเพ่งโทษตนเองนั้นเป็นการฝึกตนเองอย่างหนึ่งที่จักเกิดผลจริง

"การเพ่งโทษผู้อื่นเป็นวิสัยของผู้ไม่ใช่บัณฑิต" ผู้ที่เพ่งแต่โทษผู้อื่น ไม่เพ่งโทษตนเอง ย่อมไม่เห็นโทษของตนเอง ย่อมไม่เห็นความบกพร่องที่จะต้องแก้ไขให้ดีขึ้น ย่อมไม่รู้ว่ามีโทษเพียงไรในแง่ใด ไม่มีโอกาสจะแก้ไขตนเอง แต่จะมุ่งไปแก้ผู้อื่น ซึ่งจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนอย่างใด

"ผู้อื่นนั้นไม่ใช่ว่าจะยอมให้แก้" เพราะถ้าเป็นผู้อื่นที่เป็นบัณฑิต ก็ย่อมแก้ตนเองอยู่แล้ว ฝึกตนเองอยู่แล้ว ส่วนผู้ที่ไม่เป็นบัณฑิตก็ย่อมไม่สนใจที่จะแก้ตนเองฝึกตนเองอยู่แล้ว ผู้อื่นจะไปแก้จึงเป็นไปได้ยาก .. "

"การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
 DT014902

วิริยะ12

23 ก.พ. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5275 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย