"ความหมาย ปวารณา" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    6 ต.ค. 2560

 "ความหมาย ปวารณา"

คำว่า "ปวารณา" พระจะไม่ทราบก็มีนะ เวลานี้มันจะเป็นเพียงพิธีกิริยาออกมาจากความไม่มีธรรมในใจ ไม่มีวินัยในใจแล้วนะ คำว่า "สงฺฆมฺ ภนฺเต ปวาเรมิ" คือปวารณาตน

เปิดโอกาสตน "แก่สงฆ์ทั้งหลายที่นั่งรวมกันอยู่นี้" คือเปิดเผยเปิดโอกาสให้กัน "แนะนำตักเตือนสั่งสอนได้ ผิดพลาดประการใด" ได้เห็นก็ดี กิริยาอาการที่ไม่ถูกต้องนั้น ได้ยินก็ดี กิริยาแห่งการแสดงหรือการพูดออกมา หรือได้สงสัยก็ดี เหล่านี้ "ให้ตักเตือนสั่งสอน"

เมื่อทราบแล้วจะได้ปฏิบัติแก้ไขดัดแปลงต่อไป ความหมายว่าอย่างนั้น "คำปวารณาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย เปิดโอกาสไม่ให้มีทิฐิมานะต่อกัน ไม่มีคำว่าชาติชั้นวรรณะ เป็นสังฆะ หรือเป็นพระสงฆ์ศากยบุตรอันเดียวกัน" เปิดโอกาสให้กัน .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
http://www.luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=3088&CatID=3   DT014902

วิริยะ12

6 ต.ค. 2560
 เปิดอ่านหน้านี้  5348 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย